Ofe - jakie obowiązki mają?

Dlaczego OFE nie informują rodzin o możliwości przekazania środków?

Rodziny zmarłych nie zawsze wiedzą, że mogą starać się o środki z OFE i ZUS. A fundusze nie mają obowiązku o tym powiadamiać. Jak można zatem uzyskać środki z OFE i gdzie uzyskać właściwe informacje?

Składka emerytalna każdej osoby zatrudnionej odprowadzana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z dyspozycją pracownika, część tej składki może być w dalszym ciągu przekazywana do OFE, gdzie gromadzone są na rachunkach indywidualnych. Środki zgromadzone na rachunku indywidualnym pracownika podlegają dziedziczeniu.

Dziedziczenie środków z OFE

Osoby uprawnione nie zdają sobie sprawy, iż przysługują im środki zgromadzone przez osobę bliską na koncie OFE lub na subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kampanie przeprowadzane w mediach przez fundusze emerytalne oraz informacje umieszczone na stronach internetowych OFE, uświadamiają osobom uposażonym lub spadkobiercom ich prawa, nadal jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z uprawnień, ale również związanych z tym obowiązków

W przypadku śmierci osoby posiadającej konto w ramach OFE połowa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zostaje przekazana na rachunek emerytalny współmałżonka (oczywiście przy założeniu, że nie nastąpiło zniesienie współwłasności małżeńskiej).  

Drugą część otrzymają osoby wskazane w umowie z OFE. Kiedy w umowie nie została wskazana żadna osoba, środki zgromadzone na koncie wypłacone zostaną spadkobiercom na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub na podstawie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.  Musimy również pamiętać, że od maja 2011 r. dziedziczeniu podlegają również środki zgromadzone przez osobę zatrudnioną na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenie do OFE i ZUS

Obowiązek zgłoszenia zgonu ubezpieczonego w OFE spoczywa na osobach upoważnionych do dziedziczenia zgromadzonych środków. Informacja taka nie jest bowiem przekazywana do funduszu z urzędu, nie ma on też sam obowiązku pozyskiwania tego rodzaju informacji. Jeżeli nie zgłosimy do funduszu informacji o śmierci bliskiej osoby, nie mamy możliwości skorzystania z opcji dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie OFE.

Konieczne jest jednak ustalenie, w którym funduszu gromadzone były środki zmarłego. Informację taką możemy uzyskać z deklaracji przystąpienia do OFE oraz korespondencji kierowanej raz w roku do członka funduszu. W przypadku braku takiej informacji zmuszeni będziemy skontaktować się z poszczególnymi funduszami, aby ustalić właściwy. Konieczny może być także kontakt z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Taką informację możemy również uzyskać u pracodawcy osoby zmarłej.

Jeżeli nie dokonamy zgłoszenia śmierci osoby bliskiej do Otwartego Funduszu Emerytalnego, żadna z instytucji nie zrobi tego za nas. Dokumentami niezbędnymi do złożenia w OFE są:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • kserokopie dowodów osobistych małżonka lub spadkobierców poświadczone za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie małżonka zmarłego członka funduszu dotyczące stosunków majątkowych (np. o ustawowej wspólności majątkowej),
  • dokument potwierdzający zniesienie ustawowej wspólności majątkowej oraz dokument o podziale środków (np. wyrok rozwodowy lub umowa majątkowa),
  • w przypadku małoletnich uprawnionych odpis skrócony aktu urodzenia wraz z kopią dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (ewentualnie właściwe postanowienie sądu, gdy opiekunem jest rodzic zastępczy lub kurator),
  • prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia
  • w przypadku małżonka członka funduszu uprawnionego do wypłaty w formie jednorazowego świadczenia konieczna jest dodatkowo decyzja o przyznaniu emerytury.

Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodnością z oryginałem.

Wypłata środków pieniężnych z OFE

Po złożeniu we właściwym funduszu kompletu dokumentów, w ciągu trzech miesięcy następuje wypłata środków pieniężnych — po odprowadzeniu do urzędu skarbowego 19% podatku.  Ważna informacja to taka, że z wypłatą środków nie wiążą się żadne koszty po stronie osoby uprawnionej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż przysługują im takie środki, lub nie wie, jak je uzyskać.

Co do zasady, towarzystwa emerytalne nie informują osób uposażonych o przysługujących im prawach związanych z uzyskaniem środków z rachunku zmarłego. Dlatego członkowie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych przyjęli wspólną procedurę i wprowadzili „dobre praktyki w zakresie zasad wypłaty środków z Otwartego Funduszu Emerytalnego po śmierci członka funduszu”. OFE po uzyskaniu informacji o zgonie członka Otwartego Funduszu Emerytalnego nawiąże kontakt z osobą uposażoną.

Roszczenia o wypłatę środków z OFE nie ulegają przedawnieniu, w związku z tym, nie ma znaczenia, kiedy nastąpił zgon osoby bliskiej.  

Warto poznać przepisy, aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik