dziedziczenie środków z OFE - czy konieczny jest testament?

Dziedziczenie środków z OFE

a sporządzanie testamentu

Pieniądze zgromadzone na rachunku emerytalnym przysługują przede wszystkim uposażonemu. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela OFE znajdujące się tam pieniądze trafiają do osoby wskazanej przez niego w umowie. Jeśli posiadacz rachunku nie wskazał takiej osoby, wówczas prawo do ww. środków mają spadkobiercy.

Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach należy złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę, by dziedziczenie środków z OFE było możliwe. To konieczne, ponieważ fundusz nie dokonuje takiego rozliczenia samodzielnie. Trzeba zatem poinformować OFE o śmierci zmarłego i załączyć do tego odpowiednią dokumentację.

Dziedziczenie testamentowe

W sytuacji, kiedy właściciel rachunku nie podał, kto ma otrzymać pieniądze z OFE po jego śmierci, zgromadzone tam środki nie przepadają. Mogą o nie wystąpić spadkobiercy. Jeśli zmarły pozostawił po sobie testament, to sprawa jest prosta. Po prostu pieniądze z rachunku emerytalnego należą się osobie, która widnieje w testamencie jako spadkobierca. Oczywiście ta osoba musi przyjąć spadek, ponieważ w razie jego odrzucenia traci prawo do majątku po zmarłym, w tym do środków z OFE.

Testament — wytyczne

Testament może sporządzić każdy dorosły człowiek. Ma prawo odwołać go w dowolnym momencie lub zmienić poszczególne jego zapisy. Ważne, by osoba spisująca ostatnią wolę była świadoma swojej decyzji i nie działała pod wpływem błędu lub groźby.

Co do zasady, testament sporządzany jest w formie pisemnej. Może on mieć postać aktu notarialnego, spisywanego w obecności notariusza.

Oczywiście dopuszczalna jest również zwykła forma pisemna. Należy jednak pamiętać, że taki dokument od początku do końca musi zostać napisany odręcznie. Nie wystarczy sam podpis na końcu.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwość ustnego wyrażenia ostatniej woli. Ma to miejsce wówczas, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające sporządzenie testamentu w formie zwykłej. W takiej sytuacji spadkodawca może wyrazić swoją decyzję o podziale majątku w obecności m.in. trzech osób.

Testament a dziedziczenie ustawowe

Na końcu należy wspomnieć, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że prawo do spadku ma przede wszystkim osoba wskazana przez zmarłego w testamencie. Dopiero w momencie odrzucenia przez nią spadku, prawo do dziedziczenia przejmuje małżonek, zstępni i wstępni, zgodnie z kolejnością wskazaną w ustawie.

Zatem jeśli zmarły był posiadaczem rachunku w OFE i pozostawił po sobie testament, to zgromadzone tam środki należą się spadkobiercom wskazanym w ostatniej woli. Chyba że wcześniej zmarły wskazał uposażonego do wypłaty środków z OFE. Wówczas środki w całości należą się uposażonemu, gdyż uposażenie ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem testamentowym i ustawowym. Warto zauważyć także, że sytuacja ta ma miejsce także, gdy możliwe jest odziedziczenie składek ZUS.

Testament nie jest konieczny, aby uzyskać środki z OFE. Dziedziczone są automatycznie. Każdy członek rodziny może starać się o takie środki, składając odpowiedni wniosek. Procedura zwykle nie jest skomplikowana. Warto jednak skontaktować się z prawnikiem w razie wątpliwości.

Helpfind.pl - Paweł Wójcik - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00