dziedziczenie środków z OFE - czy konieczny jest testament?

Dziedziczenie środków z OFE

a sporządzanie testamentu

Pieniądze zgromadzone na rachunku emerytalnym przysługują przede wszystkim uposażonemu. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela OFE znajdujące się tam pieniądze trafiają do osoby wskazanej przez niego w umowie. Jeśli posiadacz rachunku nie wskazał takiej osoby, wówczas prawo do ww. środków mają spadkobiercy.

Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach należy złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę, by dziedziczenie środków z OFE było możliwe. To konieczne, ponieważ fundusz nie dokonuje takiego rozliczenia samodzielnie. Trzeba zatem poinformować OFE o śmierci zmarłego i załączyć do tego odpowiednią dokumentację.

Dziedziczenie testamentowe

W sytuacji, kiedy właściciel rachunku nie podał, kto ma otrzymać pieniądze z OFE po jego śmierci, zgromadzone tam środki nie przepadają. Mogą o nie wystąpić spadkobiercy. Jeśli zmarły pozostawił po sobie testament, to sprawa jest prosta. Po prostu pieniądze z rachunku emerytalnego należą się osobie, która widnieje w testamencie jako spadkobierca. Oczywiście ta osoba musi przyjąć spadek, ponieważ w razie jego odrzucenia traci prawo do majątku po zmarłym, w tym do środków z OFE.

Testament — wytyczne

Testament może sporządzić każdy dorosły człowiek. Ma prawo odwołać go w dowolnym momencie lub zmienić poszczególne jego zapisy. Ważne, by osoba spisująca ostatnią wolę była świadoma swojej decyzji i nie działała pod wpływem błędu lub groźby.

Co do zasady, testament sporządzany jest w formie pisemnej. Może on mieć postać aktu notarialnego, spisywanego w obecności notariusza.

Oczywiście dopuszczalna jest również zwykła forma pisemna. Należy jednak pamiętać, że taki dokument od początku do końca musi zostać napisany odręcznie. Nie wystarczy sam podpis na końcu.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwość ustnego wyrażenia ostatniej woli. Ma to miejsce wówczas, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające sporządzenie testamentu w formie zwykłej. W takiej sytuacji spadkodawca może wyrazić swoją decyzję o podziale majątku w obecności m.in. trzech osób.

Testament a dziedziczenie ustawowe

Na końcu należy wspomnieć, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że prawo do spadku ma przede wszystkim osoba wskazana przez zmarłego w testamencie. Dopiero w momencie odrzucenia przez nią spadku, prawo do dziedziczenia przejmuje małżonek, zstępni i wstępni, zgodnie z kolejnością wskazaną w ustawie.

Zatem jeśli zmarły był posiadaczem rachunku w OFE i pozostawił po sobie testament, to zgromadzone tam środki należą się spadkobiercom wskazanym w ostatniej woli. Chyba że wcześniej zmarły wskazał uposażonego do wypłaty środków z OFE. Wówczas środki w całości należą się uposażonemu, gdyż uposażenie ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem testamentowym i ustawowym. Warto zauważyć także, że sytuacja ta ma miejsce także, gdy możliwe jest odziedziczenie składek ZUS.

Testament nie jest konieczny, aby uzyskać środki z OFE. Dziedziczone są automatycznie. Każdy członek rodziny może starać się o takie środki, składając odpowiedni wniosek. Procedura zwykle nie jest skomplikowana. Warto jednak skontaktować się z prawnikiem w razie wątpliwości.

Helpfind.pl - Paweł Wójcik - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Dziedziczenie środków z OFE komu... Helpfind - Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Warto wiedzieć, komu przysługuje dziedziczenie środków z OFE. Oraz kiedy wystąpić o ich przyznanie. Procedura ta opiera się na jasnych...

OFE dziedziczenie środków po śmierci... Helpfind - ofe dziedziczenie środków po śmierci

OFE dziedziczenie środków po śmierci kiedy można się starać

Dla niektórych członków rodziny ofe dziedziczenie środków po śmierci będzie uzyskaniem dodatkowych pieniędzy. Wciąż mało osób wie, jak się je...

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów... Helpfind - Dziedziczenie OFE, potrzebne dokumenty

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz

Coraz więcej osób wie, że możliwe jest dziedziczenie OFE. Ale jak się starać o środki emerytalne? Dzisiaj bliżej o procedurze...

Dlaczego OFE nie informują rodzin... Helpfind - Dlaczego OFE nie informują rodzin o możliwości przekazania środków?

Dlaczego OFE nie informują rodzin o możliwości przekazania środków?

Rodziny zmarłych nie zawsze wiedzą, że mogą starać się o środki z OFE i ZUS. A fundusze nie mają obowiązku...