firmy odzyskujące odszkodowania - jak pomagają?

Firmy odzyskujące odszkodowania - w jaki sposób działają?

Poszkodowani mogą skorzystać z usług kilkuset kancelarii i firm odszkodowawczych. Ich głównym zadaniem jest uzyskanie dla swoich klientów wyższego odszkodowania. Jak to się dzieje? Na co poszkodowani powinni zwrócić szczególną uwagę?

Podejmując się analizy przedmiotowego zagadnienia, należy na samym początku odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie — Co rozumiemy pod pojęciem „firmy odzyskujące odszkodowania?

Czym zajmują się firmy odszkodowawcze?

Przedmiotem działalności takiej firmy jest uzyskanie odszkodowania od podmiotów zobowiązanych. W tym przypadku są to zakłady ubezpieczeń, w których sprawcy wykupili polisy. Przy tej okazji należy zaznaczyć, iż żadna firma zajmująca się działalnością tego rodzaju nie odzyskuje odszkodowań dla siebie. Reprezentuje bowiem osoby poszkodowane, działając w ich imieniu przed zakładami ubezpieczeń.

Podstawą do reprezentacji przed ubezpieczycielem, np.: gdy poszkodowany stara się o odszkodowanie za obrażenia, jest odpowiednio skonstruowane pełnomocnictwo. Powinno ono zawierać w swej treści zakres czynności do jakich, uprawniona jest taka firma czy też kancelaria prawna.

Jak firmy uzyskują odszkodowanie?

Każdorazowo jest to zatem upoważnienie firmy odszkodowawczej przez osobę poszkodowaną do prowadzenia postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń. Firma tym samym jest uprawniona do uzyskania odszkodowania i jego odbioru.

Dzięki takiej konstrukcji umocowania firma reprezentująca osobę poszkodowaną ma — w granicach przewidzianych prawem — swobodę w podejmowaniu wszelkich czynności przed ubezpieczycielem. Dzięki temu ma możliwość likwidacji szkody. Przedłożenie pełnomocnictwa przez firmę, oznacza, iż staje się ona głównym adresatem korespondencji kierowanej przez zakład ubezpieczeń. Dotyczy to także decyzji o wypłacie odszkodowania.

Uzyskanie należnego odszkodowania rozpoczyna się zatem od przekazania wszelkich informacji o przebiegu wypadku oraz doznanych przez niego obrażeń. Jeśli poszkodowany posiada dokumentację medyczną, powinien udostępnić ją pełnomocnikowi. Ten dzięki temu może przekazać ją do ubezpieczyciela na poparcie przygotowanych argumentów. Powinny to być dokumenty zarówno z udzielenia pierwszej pomocy medycznej, jak i z przebiegu leczenia w postaci historii choroby.

Niezaprzeczalny jest zatem fakt, iż współpraca osoby poszkodowanej z pełnomocnikiem reprezentującej jej interes umożliwia sprawne i zdecydowanie szybsze uzyskanie odszkodowania. W przypadku doznania poważnych obrażeń ciała i konieczności długotrwałego procesu leczenia jest niezwykle istotne dla poszkodowanego, aby zapewnić sobie środki potrzebne do sfinansowania leczenia.

W sytuacji braku niezbędnej dokumentacji firma działająca w imieniu poszkodowanego występuje z odpowiednimi wnioskami do:

  • placówek medycznych, w których jest lub był prowadzony proces leczenia
  • organów ścigania prowadzących postępowanie karne o dokumentację potwierdzającą fakt uczestnictwa poszkodowanego w danym wypadku oraz doznane obrażenia ciała.

Działania podejmowane przez firmę mogą sprowadzać się zatem do zebrania wymaganej dokumentacji i przedłożenia jej zakładowi ubezpieczeń wraz ze zgłoszeniem szkody. Zadaniem poszkodowanego będzie wówczas:

  • wskazanie adresów placówek medycznych, gdzie prowadzone było leczenie
  • przekazanie potwierdzenia dokonania płatności w postaci paragonów i faktur w związku poniesionymi kosztami leczenia i zakupu lekarstw.

Kolejnym etapem jest kontrola przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz weryfikowanie i analizowanie treści decyzji wydawanych przez ubezpieczyciela. To także leży w obowiązkach firmy odszkodowawczej. Jeżeli to konieczne, może także odwołać się do zakładu ubezpieczeń. Wówczas jej przedstawiciele sporządzają odpowiednią argumentację. Jest ona uzależniona od wydania stanowiska odmownego lub zaniżenia kwoty wypłaconego świadczenia.

W tym miejscu należy nadmienić, iż firmy odszkodowawcze w większości przypadków prowadzą korespondencję z zakładami ubezpieczeń drogą elektroniczną. To wydatnie przyspiesza możliwość zapoznania się z dokumentacją i usprawnia proces likwidacji danej szkody.

Jak wygląda koniec postępowania likwidacyjnego?

Jeśli w trakcie procesu leczenia równolegle toczy się jeszcze postępowanie karne, to kancelaria również może brać w nim udział jako pełnomocnik. To z kolei umożliwia bieżące analizowanie przebiegu śledztwa lub dochodzenia. Jest to szczególnie ważne, gdy przed ubezpieczycielem toczy się spór co do odpowiedzialności za skutki lub pojawiają się wątpliwości w zakresie ustalenia sprawstwa.dokument

Przedstawiając model pracy firmy odszkodowawczej należy szczególny nacisk położyć na efekt końcowy. Zgodnie zatem z nazwą, cel ten to likwidacja powstałej szkody. Oznacza to uzyskanie dla poszkodowanego godnej rekompensaty pieniężnej za doznany ból i cierpienie.

W związku z powyższym, konsekwencją podejmowanych czynności przez pełnomocnika jest ostatecznie doprowadzenie do zakończenia postępowania. Kancelarie odszkodowawcze mogą zrobić to na 2 sposoby:

  • poprzez zawarcie ugody
  • poprzez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu doprowadzenia do zasądzenia odszkodowania wyrokiem Sądu cywilnego.

Pełnomocnictwo obejmuje jednak uprawnienia do samodzielnego zawarcia ugody lub skierowania pozwu przeciwko ubezpieczycielowi bez uprzedniej wyraźnej zgody poszkodowanego.

Jak odbywa się pobranie płatności i przekazanie odszkodowania?

Model wzajemnych rozliczeń pomiędzy pełnomocnikiem za wykonaną pracę i klientem reguluje treść zawartej umowy o reprezentację. Zazwyczaj honorarium dla firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań pobierane jest jako procent od kwoty wypłaconego świadczenia. Kwota odszkodowania przekazywana jest na rachunek bankowy firmy zgodnie z treścią pełnomocnictwa. Następnie, po pomniejszeniu o wynagrodzenie pełnomocnika, środki są przekazywane na rzecz poszkodowanego. Najczęściej jest to przelew bankowy lub przekaz pocztowy. Zależy to jednak od odpowiednich zapisów w umowie.

Należy podkreślić fakt, iż wszelkie czynności, jakich dokonuje pełnomocnik, są uregulowane prawnie. Dzięki temu możliwe jest skuteczne dochodzenie wszelkich roszczeń przysługujących uprawnionemu oraz kontrolowanie działań zakładów ubezpieczeń.

Sposób wykonywania takich czynności jak:

  • Informowanie samego poszkodowanego o postępach w sprawie odszkodowawczej,
  • planowanie finalizacji i informacje o niej,
  • wybór sposobu przekazywania dokumentacji, jaka może pojawić się w trakcie procesu likwidacji,

zależy oczywiście od wzajemnych ustaleń poczynionych pomiędzy pełnomocnikiem i poszkodowanym. Najdogodniejszą dla pełnomocnika formą kontaktu z klientem, gwarantującą sprawne przekazanie powyższych informacji, jest oczywiście droga e-mailowa. Możliwy jest jednak także kontakt telefoniczny.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?... Helpfind - Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?

Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?

W ostatnich latach zauważamy wyraźny wzrost kwot odszkodowań. Niestety, nie jest to dobra wola ubezpieczycieli. Czy zastanawiałeś się, co do...

Szkoda osobowa - w jaki... Helpfind - Szkoda osobowa

Szkoda osobowa - w jaki sposób nalicza się odszkodowanie za uszczerbek

Szkoda osobowa zwana inaczej uszczerbkiem na zdrowiu to częsta komplikacja u osób, które doznały wypadku. Za trwały uszczerbek na zdrowiu...

W jaki sposób szybko uzyskać... Helpfind - W jaki sposób szybko uzyskać odszkodowanie za wypadek śmiertelny

W jaki sposób szybko uzyskać odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny dla najbliższego członka rodziny to straszna tragedia, która sprawia, że rodzina ofiary bardzo często staje nie...

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi... Helpfind - Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Dla wielu osób firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi są jedną z możliwości uzyskania wyższego odszkodowania. Działalność kancelarii odszkodowawczych ze względu...