odszkodowania oc napisz odwołanie

Jak napisać odwołanie od odszkodowania OC? Praktyczne porady

Odwołanie od decyzji to jeden ze środków prawnych umożliwiających osobie poszkodowanej wdanie się w polemikę z ubezpieczycielem.  Dzięki temu poszkodowany może starać się o wyższe odszkodowania OC. W piśmie odwoławczym poszkodowany wyraża bowiem żądanie obejmujące ponowne rozpatrzenia sprawy.

O czym warto pamiętać sporządzając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Decyzje wydawane przez ubezpieczyciela w sprawach szkód osobowych, czyli związanych z doznanymi przez poszkodowanego obrażeniami ciała, w dużej mierze opierają się na dokumentacji medycznej i opiniach lekarzy orzeczników. Cała zgromadzona dokumentacja ma określić przede wszystkim wysokość doznanego uszczerbku na zdrowiu. Stąd też, przed skierowaniem pisma odwoławczego do ubezpieczyciela, warto skompletować stosowne dokumenty. Dostarczają one bowiem dodatkowych argumentów w sporze z ubezpieczycielem. A zatem należy m.in.:

 • Przedłożyć pełną dokumentację medyczną

 • Pozyskać dokumenty, na podstawie których ubezpieczyciel zajął stanowisko (np. orzeczenie lekarskie określające uszczerbek na zdrowiu)

 • Sporządzić dokumentację fotograficzną, jeżeli na skutek zdarzenia na ciele poszkodowanego powstały trwałe ślady w postaci blizn itp.

Co powinno zostać ujęte w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Po pierwsze, należy prawidłowo oznaczyć ubezpieczyciela, do którego kierowane jest odwołanie od odszkodowania. Trzeba podać nazwę oraz adres, na który powinna zostać doręczona korespondencja.

Dodatkowo należy podać dane pozwalające na identyfikację osoby skarżącej — poszkodowanego. Zazwyczaj są to:

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • numer szkody nadany przez ubezpieczyciela;

 • numer polisy.

Co więcej, poszkodowany sporządzając pismo odwoławcze powinien wyrazić, że nie zgadza się z wydaną decyzją. Tym samym zajmuje on jasne stanowisko i prosi o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W tej części należy też określić wysokość zgłoszonych roszczeń. Nie bez znaczenia pozostaje uzasadnienie. W nim powinny zostać przedstawione argumenty na poparcie twierdzeń poszkodowanego.

Do odwołania od decyzji ubezpieczyciela warto załączyć także dokumenty, na które skarżący powołuje się w treści uzasadnienia.

W jakiej formie należy doręczyć ubezpieczycielowi odwołanie od decyzji?

Obecnie ubezpieczyciele oferują wiele możliwości, to jest:

 • złożenie odwołania w formie pisemnej — za pośrednictwem poczty tradycyjnej

 • przesłanie odwołania w formie elektronicznej — za pośrednictwem formularza internetowego lub e-mail.

 • odwołanie się w rozmowie telefonicznej

Takie informacje najczęściej znajdziemy w końcowej części decyzji zawierającej pouczenie.

Jaki jest termin oczekiwania na udzielenie odpowiedzi przez ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi na odwołanie w terminie miesiąca. W przypadku stwierdzenia opieszałości po stronie ubezpieczyciela należy rozważyć podjęcie czynności o charakterze ponaglającym.

Podsumowując — należy zaznaczyć, iż sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest niełatwym zadaniem. Dlatego też warto rozważyć zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika, mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Z pewnością pomoże wdać się w skuteczną polemikę z ubezpieczycielem.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik