Jednorazowe odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie

- kto wypłaca i kiedy się należy?

Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym z ZUS-u w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy na zasadach określonych w tzw. Ustawie wypadkowej. Oznacza to, że muszą zostać spełnione pewne warunki, aby w ogóle mieć prawo do ubiegania się o nie. Z tego też względu niniejszy artykuł zostanie poświęcony zagadnieniu: kto i kiedy wypłaca odszkodowanie. Pozwoli to na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie i ułatwi podjęcie stosownych działań w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy.

Po pierwsze - sklasyfikuj zdarzenie

Do tego, czy w ogóle przysługuje nam prawo do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie, jest zweryfikowanie czy dane zdarzenie spełnia łącznie wszystkie przesłanki definicji wypadku przy pracy. Aby tak się stało, wypadek musi mieć przede wszystkim związek z pracą. Ponadto powinien cechować się nagłością, być wywołany przyczyną zewnętrzną oraz powodować uraz bądź śmierć.

Po drugie - zweryfikuj czy podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu

Co do zasady, w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bądź umowy zlecenia mają prawo do ubiegania się o świadczenia wypadkowe i to już od pierwszego dnia pracy. Prawa takiego nie będą mieć osoby, które wykonują obowiązki na podstawie umowy o dzieło bądź nie mają odprowadzanych składek do ZUS-u (tzw. praca "na czarno").

Po trzecie - zadbaj o sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Podstawowym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, w tym jednorazowe odszkodowanie, jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) bądź karta wypadku (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia). Istotne znaczenie ma nie tylko sam fakt jego sporządzenia, ale również zawarte w nim zapisy - przede wszystkim w kwestii uznania przez pracodawcę/zleceniodawcę czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy też nie.

Po czwarte - zweryfikuj wystąpienie przesłanek wykluczających możliwość uzyskania odszkodowania

Przepisy prawa określają sytuacje, w których nie przysługuje nam prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Zaliczyć do nich należy:

 • udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa - trzeba mieć jednak na uwadze, że aby pozbawić się możliwości uzyskania świadczeń wypadkowych, powyższe naruszenie musi być jedyną i wyłączną przyczyną zdarzenia
 • stan nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, który w znacznym stopniu przyczynia się do spowodowania wypadku - w tym przypadku obie wskazane przesłanki muszą być spełnione łącznie, w przeciwnym razie wyłączenie nie będzie miało zastosowania; kwestią sporną pozostaje jedynie właściwe zinterpretowanie "znacznego" przyczynienia się do wypadku.

Ponadto, ZUS może odmówić przyznania jednorazowego odszkodowania w przypadku:

 • braku protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, bądź karty wypadku
 • nieuznania w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy bądź karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy
 • gdy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, bądź karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne

Po piąte - zweryfikuj czy doznałeś długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu

Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy doznałeś urazu, który nie spowodował uszczerbku na Twoim zdrowiu ZUS określi go na poziomie 0%, a to z kolei oznacza, że nie zostanie wypłacone jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS, o ile zostaną spełnione określone przepisami prawa warunki (wymienione powyżej). W przypadku, gdy nasze leczenie zostanie zakończone bądź rokowania co do poprawy stanu zdrowia są negatywne można rozpocząć procedurę ubiegania się o omawiane świadczenie.

Wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania poszkodowany składa samodzielnie bądź za pośrednictwem płatnika składek (pracodawcy/zleceniodawcy). Do wniosku należy załączyć pełną dokumentację medyczną z leczenia powypadkowego wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9), opcjonalnie protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku. Po złożeniu kompletnego wniosku ZUS wzywa poszkodowanego na osobiste badanie, na podstawie którego sporządzane jest orzeczenie w sprawie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy (uszczerbek na zdrowiu określany jest na podstawie tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania).

W przypadku gdy nie zgadzamy się z wysokością orzeczonego uszczerbku na zdrowiu przysługuje nam prawo do złożenia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu. Jeżeli skorzystamy z takiej możliwości ZUS wezwie nas ponownie na osobiste badanie, a orzeczenie zostanie sporządzone przez komisję lekarską. W sytuacji, gdy nadal będziemy chcieli kwestionować wysokość orzeczonego uszczerbku pozostanie nam jedynie możliwość drogi sądowej. Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony, ZUS wyda decyzję o przyznaniu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Kwota świadczenia uzależniona jest od wysokości określonego uszczerbku na zdrowiu. Aktualnie (od 1 kwietnia 2018 r.) za 1% uszczerbku na zdrowiu przysługuje 854 zł.

Jednorazowe odszkodowanie a śmiertelny wypadek przy pracy

W przypadku gdy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy ze skutkiem śmiertelnym jednorazowe odszkodowanie przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego. W przeciwieństwie do postępowań związanych z powstaniem uszczerbku na zdrowiu ZUS nie może odmówić przyznania świadczenia:

 • jeżeli do wypadku doszło w wyniku udowodnionego naruszenia przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
 • spowodowanego przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
 • wskutek pozostawania w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego zaistnienia.

Aktualnie (od 1 kwietnia 2018 r.) jednorazowe odszkodowanie dla uprawnionych członków rodziny przysługuje w następujących wysokościach:

 • 76 887 zł (w przypadku, gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego);
 • 38 444 zł (w przypadku, gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego inny niż małżonek lub dziecko);
 • 76 887 zł (w przypadku, gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci);
 • 76 887 zł (w przypadku, gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko);
 • 4 950 zł (w przypadku, gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom);
 • 38 444 zł (w przypadku, gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego).

Jak wskazano powyżej, uzyskanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy może czasem przysporzyć wielu trudności. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy przysługuje Ci prawo do otrzymania omawianego świadczenia skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zweryfikuje Twój przypadek i przedstawi propozycje możliwych działań.

Helpfind.pl - Katarzyna Paszenda - redaktor

Starszy doradca odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.33

Czytaj także

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Przy wypadku przy pracy osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z...

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS oraz pracodawca. Poszkodowany musi jedynie pamiętać o niezbędnych dokumentach, które będą...

Wypadki w rolnictwie - kto... Helpfind - Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie - kto i kiedy wypłaca odszkodowanie?

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą szereg zagrożeń. Wypadki w rolnictwie są bardzo częste. Osobami poszkodowanymi są zarówno dorośli,...

Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto... Helpfind - Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto wypłaca?

Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto wypłaca?

Częstym urazem występującym podczas wypadku jest skręcenie stawu kolanowego odszkodowanie, które może pokryć koszty dodatkowego leczenia powinno zostać wypłacone jako...