odszkodowania komunikacyjne kwoty - na jakiej zasadzie są ustalane?

Odszkodowania komunikacyjne kwoty - od czego zależą?

Poszkodowani często zastanawiają się jakie odszkodowania komunikacyjne i kwoty mogą uzyskać. Tymczasem ich katalog jest bardzo duży. Obejmuje on odszkodowanie za śmierć, świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, a także zwrot kosztów naprawy pojazdu. Wszystko zależy od strat, obrażeń poszkodowanego oraz tego, jaki wypadek komunikacyjny miał miejsce.

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą uzyskać odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Każdą szkodę należy analizować oddzielnie. Należy zwrócić uwagę na podstawowe czynniki związane z szacowaniem rozmiaru szkody.

Rodzaje odszkodowań komunikacyjnych

Każdy poszkodowany może wnioskować o przyznanie szeregu świadczeń odszkodowawczych.Taka możliwość istnieje po po spełnieniu określonych przesłanek prawnych, które dotyczą odpowiedzialności sprawcy zdarzenia. Sprawca musi być jasno wskazany, np.:

 • oświadczeniu sprawcy
 • w notatce policyjnej
 • wyroku sądowym
 • decyzji prokuratury

W zależności od doznanych strat poszkodowany może uzyskać różne świadczenia jednocześnie. Ich wysokość nie zależy od pozostałych świadczeń. Warto wiedzieć jeszcze przed zgłoszeniem, jakie świadczenia wypłaca ubezpieczyciel. Wynika to z faktu, że należy złożyć osobny wniosek do każdego świadczenia.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć

Pierwszym ze świadczeń jest zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Jego wysokość zależy od wielkość uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, a także innych czynników, jak:

 • subiektywne odczucie bólu
 • cierpienie
 • trudności w codziennym funkcjonowaniu

Są to czynniki niematerialne i trudno wyrażalne w pieniądzu. Dlatego najczęściej zadośćuczynienia są znacznie wyższe, niż odszkodowania lub zwrot poniesionych kosztów.

Możliwe jest także odszkodowanie za śmierć bliskiego. Ono również ma wyrównać straty niematerialne. W tym przypadku boweim dochodzi do poważnego naruszenia dóbr osobistych uprawnionych, jak prawo do wychowania się w pełnej rodzinie. Ubezpieczyciel, aby wypłacić tego typu świadczenie, musi przeprowadzić wywiad środowiskowy. Warto także przekazać dowody świadczące o więzi ze zmarłym, np.: zdjęcia. Jak widać więc, odszkodowanie za śmierć bliskiego wiąże się z dodatkową procedurą.

Zwrot kosztów leczenia

Poszkodowany może uzyskać zwrot kosztów leczenia powypadkowego. Podstawą zwrotu tych kosztów jest udokumentowanie ich rzeczywistego poniesienia a także ścisły związek z dolegliwościami powypadkowymi.

Koszty leczenia to wydatki na:

 • wizyty lekarskie
 • rehabilitację
 • leki i środki opatrunkowe
 • sprzęt ortopedyczny
 • opiekę przez osoby trzecie

Koszty leczenia, a także pozostałe wydatki zależą od tego, jak duży jest uszczerbek na zdrowiu. Od kosztów zależy też wysokość tego odszkodowania.

Zwrot kosztów dojazdów

W niektórych przypadkach uszcerbek na zdrowiu wymaga leczenia lub rehabilitacji poza miejscem zamieszkania. Wówczas poszkodowany i jego rodzina mogą uzyskać po wypadku komunikacyjnym zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych. Należy przedstawić udokumentowaną rozpiskę przejazdów, aby uzsykać taki zwrot. Poszkodowany powinien także przedstawić dokumenty, które potwierdzają poniesione koszty, jak rachunki i faktury.

Ubezpieczyciel może pokryć koszty, zarówno, gdy poszkodowany korzystał z komunikacji zbiorowej, taksówek, jaki z pojazdu własnego lub pożyczonego. Wówczas koszty rozliczane są na podstawie tzw. kilometrówki.

Renta

Specyficzną kategorię odszkodowań stanowią renty odszkodowawcze. Wyróżnić można trzy podstawowe kategorie rent:

 • rentę dotyczycącą zwiększonych potrzeb poszkodowanego (a więc kosztów związanych z leczeniem, opieką, dojazdami do placówek medycznych)
 • rentę związaną z utraconymi możliwościami zarobkowymi poszkodowanego
 • rentę za utracone widoki na przyszłość

Poszkodowany może uzyskać taką rentę, gdy odniódł poważny uszcerbek na zdrowiu i jego skutki będzie odczuwał przez długi czas. Świadczenie może pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, czy innych wydatków związanych z uszczerbkiem.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Osobną kategorią odszkodowań są odszkodowania komunikacyjne tytułem:

 • zwrotu kosztów naprawy pojazdu
 • zakupu nowego samochodu (w przypadku całkowitego zniszczenia samochodu)

Tego typu szkody są szacowane na podstawie ekspertyz wykonanych przez wyspecjalizowanych rzeczoznawców. Zajmują się oni właściwym oszacowaniem rozmiaru szkody. To odszkodowanie po wypadku samochodowym jest możliwe zarówno w przypadku drobnej kolizji, jak i poważny wypadek.

Odszkodowania komunikacyjne kwoty od czego zależą?

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników. Przy każdym świadczeniu czynniki te są inne. W związku z tym i kwoty mogą się od siebie znacznie różnić.

W przypadku zadośćuczynienia za krzywdę związane z dolegliwościami powypadkowymi mówimy o rodzaju odszkodowania, którego nie da się wyrazić w pieniądzu. Zakład ubezpieczeń musi przeprowadzić dokładną analizę każdego przypadku ze względu na inną skalę bólu i cierpienia a także oddziaływania dolegliwości na codzienne życie. Oznacza to, że poszczególne urazy w różny sposób wpływają na różne osoby. Ubezpieczyciel szacuję kwotę odszkodowania indywidualnie.

Nieco inaczej wygląda kwestia określenia wysokości świadczeń takich jak zwrot kosztów leczenia czy dojazdów do placówek medycznych. W przypadku, gdy ubezpieczyciel ma wątpliwości, co do zasadności kosztów, poszkodowany powinien przedstawić rachunki potwierdzające koszty.

Problemy mają miejsce w momencie, kiedy ubezpieczyciel stwierdza, że określony koszt nie ma związku z tym, jaki uszcerbek na zdrowiu ma poszkodwany. W takim wypadku poszkodowany musi udowonić, że poniesione koszty były niezbędne w procesie leczenia czy rehabilitacji. Kwota zwrotu to dokładnie kwota kosztów, jakie poniósł poszkodowany. Dlatego tak ważne jest odpowiednie udokumentowanie wszystkich wydatków.

W przypadku kosztów takich jak opieka osób trzecich nad poszkodowanym konieczne jest właściwe oszacowanie dziennego zakresu opieki a także stawki godzinowej. W uzyskaniu odszkodowania pomóc mogą rachunki lub faktury. Oczywiście stawka powinna być uzależniona od powagi urazu a co za tym idzie ewentualnej konieczności zatrudnienia profesjonalnej pomocy medycznej. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy poszkodowany wymaga opieki w niewielkim zakresie i może być wykonywana przez członków rodziny.

Odszkodowania komunikacyjne – kwoty rent odszkodowawczych

Zupełnie odrębną kategorią odszkodowań komunikacyjnych są renty odszkodowawcze. Stanowią one zabezpieczenie poszkodowanych po wypadkach w przypadku konieczności ponoszenia określonych kosztów związanych z leczeniem czy rehabilitacją w dłuższym okresie. Poszkodowany musi wykazać, że koszty są ponoszone zasadnie a także, że wydatki mają charakter stały. Kwotą renty są ponoszone wydatki, np.: na leczenie, rehabilitację, środki ortopedyczne itp.

Inna renta o którą mogą uzyskać poszkodowani to renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych. Ubezpiieczyciel przyznaje ją w momencie, kiedy poszkodowany w wyniku dolegliwości powypadkowych realnie traci możliwość wykonywania pracy. Ubezpieczyciel uwzględnia wtedy:

 • szacowany potencjał zarobkowy poszkodowanego,
 • kwoty świadczeń socjalnych
 • ewentualne zarobki, które pomimo niezdolności do pracy uzyskuje poszkodowany.

Różnica wskazanych kwot stanowić powinna wysokość renty z tytułu utraconych możliwości zarobkowych.

Poszkodowany może uzyskać także o rentę z tytułu utraconych widoków na przyszłość. Renta ta przysługuje poszkodowanemu, który mógłby w przyszłości uzyskać korzyści majątkowe dzięki swojej wiedzy, kwalifikacjom czy talentom lub wyglądowi. Jeżeli więc poszkodowany nie uzyska awansu lub nie rozwinie swojej kariery w inny sposób, może starać się o ten rodzaj renty. Kwota renty w takiej sytuacji odpowiada spodziewanym korzyściom.

Podsumowanie

Gdy zajdzie wypadek komunikacyjny, poszkodowany może uzyskać różnorodne świadczenia. Ubezpieczyciel może także odszkodowanie za śmierć wypłacane rodzinie. Mogą być one jednorazowe, jak odszkodowanie, czy zadośćuczynienie. Inne, jak renty, są wypłacane cyklicznie, np.: co miesiąc lub co kwartał. Przyznanie poszczególnych świadczeń zależy od sytuacji poszkodowanego i obrażeń, jakich doznał.

Podobnie wygląda sytuacja z kwotami. Zależą one od tego, jakich strat - głównie finansowych - doznał poszkodowany. Zadanie odszkodowania to rekompensata wszystkich poniesionych strat. Dlatego często trudno określić wysokość poszczególnych świadczeń - są one ustalane w indywidualny sposób. W razie trudności po wypadku samochodowym, w uzyskaniu odszkodowania pomagają kancelarie odszkodowawcze.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowania komunikacyjne dla pasażerów sprawcy... Helpfind - Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

Odszkodowanie po wypadku należy się wszystkim poszkodowanym. Odszkodowania komunikacyjne powinny pokryć straty, jakich doświadczył pasażer.

Odszkodowania komunikacyjne uzyskaj więcej z... Helpfind - Odszkodowania komunikacyjne uzyskaj więcej z OC sprawcy

Odszkodowania komunikacyjne uzyskaj więcej z OC sprawcy

W przypadku poszkodowanego kierowcy może się on starać o odszkodowania komunikacyjne. Wszystkie koszty zostaną pokryte z OC sprawcy zdarzenia.

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez... Helpfind - Odszkodowanie komunikacyjne kwoty

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez TU i sądy

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego po spełnieniu ustawowych kryteriów należy się rekompensata. Odszkodowania komunikacyjne kwoty zależą od doznanego urazu...

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na... Helpfind - Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - od czego zależy?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od wysokości uszczerbku na zdrowiu w wyniku szkody. Przyznaje się go osobom...