Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku przysługuje osobie, która doznała obrażeń

Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku

komunikacyjnego o czym pamiętać?

Bycie uczestnikiem wypadku komunikacyjnego niemalże zawsze wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Zarówno po stronie sprawcy kolizji, jak i osoby poszkodowanej. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jednak, przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń, należy zadbać o odpowiednią dokumentację, która usprawni proces dochodzenia możliwie najwyższego odszkodowania.

Po pierwsze: zabezpieczenie miejsca wypadku

Należy przede wszystkim uzyskać dane sprawcy zdarzenia oraz na miejsce wezwać policję. Jeżeli sprawca wypadku przyznaje się do winy, wystarczy spisać oświadczenie sprawcy, w którym powinny znajdować się informacje dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, numer i seria dowodu osobistego) oraz dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka pojazdu, numer polisy OC). Ponadto, w oświadczeniu należy przedstawić okoliczności zdarzenia oraz wskazać osoby uczestniczące w kolizji, wtedy odszkodowanie z oc sprawcy wypadku powinno zostać wypłacone bezproblemowo.

Po drugie: udokumentowanie zdarzenia

Oprócz policji na miejsce zdarzenia powinna zostać wezwana karetka pogotowia. Dla uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego istotne są obrażenia doznane przez osoby poszkodowane oraz ich odpowiednie udokumentowanie. Przed Zakładem Ubezpieczeń należy wykazać przyczynę pomiędzy obrażeniami ciała a wypadkiem komunikacyjnym. Należy pamiętać o bieżącym uzyskiwaniu całości dokumentacji medycznej z placówek medycznych, w których zostało podjęte leczenie. W udokumentowaniu powstałych strat pomocna może być dodatkowa dokumentacja, taka jak:

  • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
  • zwolnienia lekarskie związane z powypadkowym leczeniem
  • zaświadczenie dotyczące utraconych dochodów w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim
  • oświadczenie, w którym zawarte będą informacje dotyczące negatywnych następstw wypadku w sferze zarówno zdrowotnej, jak i zawodowej oraz rodzinnej
  • zdjęcia przedstawiające uszkodzone lub zniszczone w wyniku wypadku rzeczy
  • zdjęcia blizn i zniekształceń ciała

Po trzecie: możliwość odwołania

Po uzyskaniu wyżej wymienionej dokumentacji należy zgłosić szkodę do Zakładu Ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC. Zgłoszenie szkody może nastąpić telefonicznie bądź pisemnie – np. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Zakład Ubezpieczeniowy po otrzymaniu zgłoszenia rejestruje szkodę i ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W przypadku, wydania decyzji odmownej lub przyznania zaniżonego odszkodowania, możliwe jest wniesienie odwołania od takiej decyzji Zakładu Ubezpieczeń lub dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Jeśli sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, odszkodowanie dla osoby poszkodowanej wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od sprawcy zdarzenia.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00