Odszkodowanie za śmierć rodzica - co mogą uzyskać małoletni?

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Co przysługuje małym dzieciom?

W przypadku śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym małoletnim dzieciom zmarłego przysługuje szereg różnych świadczeń. Należy do nich m.in. rekompensata za śmierć rodzica. Roszczenia te są przyznawane i wypłacane przez zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Zadośćuczynienie

Jeśli wypadek komunikacyjny wydarzył się przed 03.08.2008 r., uprawnionym należy się zadośćuczynienie z art. 448 k.c. Przyznawane jest za naruszenie dobra osobistego, jakim jest utrata najbliższego członka rodziny. Do wypadków po tej dacie stosuje się przepis art. 446 § 4 k.c. Wprowadza on zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. Przyznawane jest za krzywdę związaną ze śmiercią osoby najbliższej.

Celem zadośćuczynienia jest rekompensata krzywdy powstałej po stronie osób najbliższych zmarłego. Wypłata ta ma charakter jednorazowy.

Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia uwzględnia się wszystkie elementy krzywdy. Również te, które mogą ujawnić się w przyszłości, także u dzieci:

  • wystąpienie zaburzeń depresyjnych,

  • problemy adaptacyjne

  • trudności z nauką,

  • trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej

Odrębnym roszczeniem przysługującym małoletnim dzieciom po śmierci rodzica jest odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej. Stosowne odszkodowanie za śmierć rodzica przyznaje się, jeśli sytuacja materialna dziecka uległa znacznemu pogorszeniu.

Jego wysokość powinna odpowiadać różnicy między sytuacją, w jakiej znalazł się małoletni a sytuacją hipotetyczną, w jakiej byłby małoletni, gdyby do śmierci rodzica nie doszło. I nie chodzi tutaj wyłącznie o czysto finansowy aspekt pogorszenia się sytuacji życiowej. Bierze się także pod uwagę inne przesłanki, np.: rezygnacja z nauki i podjęcie pracy, gdy zachodzi konieczność utrzymania młodszego rodzeństwa.

Renta alimentacyjna

Kodeks Cywilny (art. 446 § 2) przewiduje również rentę alimentacyjną dla osób bliskich. Podstawą jej przyznania jest istniejący po stronie zmarłego obowiązek alimentacyjny wobec osoby starającej się o rentę alimentacyjną.

Prawo do renty nie jest zależne od tego, czy zmarły faktycznie dostarczał środki utrzymania na rzecz dziecka. Zależy od tego, czy w chwili śmierci spełnione były przesłanki stanowiące o obowiązku alimentacyjnym wobec małoletniego. Prawo do tego roszczenia jest prawem osobistym każdej z osób uprawnionych. Jego wysokość jest uzależniona od tego, jakie dochody osiągał zmarły przed wypadkiem komunikacyjnym. Brane są pod uwagę także jego możliwości zarobkowe w przyszłości.

Renta przyznawana jest na okres, w którym trwałby obowiązek alimentacyjny zmarłego nad małoletnim dzieckiem. Najczęściej taką rentę wypłaca się do 18 roku życia. W przypadku gdy uprawniony kontynuuje naukę w szkole w systemie dziennym, renta należy się do 26 roku życia.

A zatem, jeśli śmierć poszkodowanego nastąpiła wskutek wypadku, zakład ubezpieczeń ma obowiązek przyznać różnorodne świadczenia. Jednorazowymi są zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za śmierć rodzica z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej dziecka. Po śmierci rodzica może zostać przyznana także renta alimentacyjna. W zależności od potrzeb wypłacana jest co miesiąc lub co kwartał. Środki te pozwalają na zabezpieczenie przyszłości dziecka, a także poniekąd zrekompensować doznane krzywdy.

Helpfind.pl - Katarzyna Biesiekierska - redaktor

Starszy Doradca Odszkodowawczy Ukończyła studia o kierunku prawo, na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2009r.. zajmuje się kompleksową obsługa i doradztwem w zakresie likwidacji szkód osobowych osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w rolnictwie oraz wypadkach przy pracy.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy co Ci przysługuje?

Za wypadek w drodze do pracy przysługuje szereg świadczeń. Dowiedz się jakie kryteria trzeba spełnić aby zostały przyznane.

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć, w jakich przypadkach przysługuje?

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich przypadkach przysługuje?

Sprawdzamy w jakich przypadkach najbliżsi mogą starać się o zadośćuczynienie za śmierć? Jak starać się o takie środki? Co jest...

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, kiedy przysługuje właścicielowi

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie Kiedy przysługuje właścicielowi

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie należy się każdej osobie poszkodowanej w wyniku działania gospodarstwa rolnego. Dotyczy to także właściciela gospodarstwa....

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć... Helpfind - Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica?

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica? Świadczenia 2019

Wiele rodzin nie myśli o pieniądzach po stracie bliskiej osoby. Tymczasem są to środki, które pomagają w trudnej sytuacji rodzinnej....