pomoc poszkodowanym w wypadkach - jakie świadczenia?

Pomoc poszkodowanym w wypadkach

- jakie świadczenia się należą?

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego doznaliśmy obrażeń ciała, wówczas możemy domagać się wypłaty różnorodnych świadczeń. Należą do nich mi.in.: odszkodowanie, zadośćuczynienie czy świadczenia rentowe. Można to jednak zrobić tylko w określonych przypadkach. Świadczenia wypłaca wówczas zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za szkodę. Jest to jedna z form pomocy ofiarom wypadków.

Zgłoszenie wypadku do ubezpieczyciela

Szkodę komunikacyjną, wraz z całą dokumentacją związaną z wypadkiem, należy zgłosić do odpowiedniego ubezpieczyciela. Jest to ten, u którego sprawca wypadku miał zawartą polisę OC. Podmiot odpowiedzialny za szkodę, na wypłatę świadczeń ma 30 dni od momentu zgłoszenia.

Jeśli skutki doznanych obrażeń ciała nie przekraczają 7 dni, termin na zgłoszenie zdarzenia wynosi 3 lata. Jeśli skutki lub leczenie utrzymują się dłużej, poszkodowany ma 20 lat na zgłoszenie. Szkodę jednak najlepiej zgłosić jak najwcześniej, ponieważ zwlekanie może zostać wykorzystane na naszą niekorzyść.

Zwrot kosztów leczenia

W przypadku, gdy w wyniku wypadku ponieśliśmy koszty należy się ich zwrot. Do takich kosztów należą:

 • leczenie,

 • rehabilitacja,

 • dojazd do placówek opieki medycznej,

 • zakup różnego rodzaju sprzętu medycznego

Ponadto przysługuje nam również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie. Wysokość tego świadczenia zależna jest niewątpliwie m.in. od:

 • czasu i trwania krzywdy,

 • rozmiaru obrażeń

 • długości leczenia powypadkowego,

 • wieku,

 • utraty perspektyw na przyszłość.

Dlatego tak ważne jest jak najszybsze udanie się do placówki medycznej, celem przeprowadzenia niezbędnych badań. Nawet jeśli bezpośrednio po wypadku nie odczuwamy żadnych dolegliwości bólowych, to niewykluczone, że pojawią się z czasem.

Przyznawanie renty

Czy poszkodowanemu należy się renta powypadkowa? Tak naprawdę jest to kilka świadczeń. Długotrwałe leczenie, rehabilitacja, konieczność korzystania z opieki innych osób, a także regularnie powtarzające się koszty z tym związane mogą stanowić podstawę do zgłoszenia renty z tytułu zwiększonych potrzeb.Poszkodowany może starać się także o rentę uzupełniającą. Wyrównuje ona różnicę pomiędzy dochodami osiąganymi przed wypadkiem i po nim. Renta może być także wypłacana z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Pomoc dla rodziny

W wypadku, w którym poszkodowany poniósł śmierć, uprawnionym przysługuje (w określonym przypadku):

Podsumowując. By uzyskać należne świadczenia za doznane w wyniku szkody komunikacyjnej krzywdy, konieczne jest ustalenie sprawcy. Należy także zgromadzić pełną dokumentację potwierdzającą przebieg wypadku. Jest to przede wszystkim notatka policyjna z miejsca zdarzenia, bądź oświadczenie sprawcy. Muszą być one możliwie jak najbardziej szczegółowe, tj. zawierające:

 • opis zdarzenia,

 • nr dowodu osobistego,

 • nr PESEL,

 • dane dotyczące polisy OC.

Następnie konieczne jest dokładne i systematyczne kompletowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej procesu leczenia, zarówno medycznej, jak i kosztowej. W celu uzyskania wypłat z wszelkich możliwych tytułów warto rozważyć również pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Zajmuje się on kompleksową obsługą szkody oraz uzyskaniem należnych świadczeń na odpowiednim poziomie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00