wypadek odszkodowanie z polisy sprawcy

Wypadek odszkodowanie

co można uzyskać z oc sprawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi OC komunikacyjne ma charakter obowiązkowy. Tym samym oznacza to, że każda osoba poszkodowana może domagać się rekompensaty od zakładu ubezpieczeń. Co wchodzi w skład takiej rekompensaty?

Należy wspomnieć, że brak obowiązkowego ubezpieczenia nie pozbawia poszkodowanych możliwości uzyskania świadczeń odszkodowawczych. W takich bowiem przypadkach wypłaty dokona Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. O odszkodowanie nie może ubiegać się także osoba,l która spowodowała wypadek. A zatem roszczenia mogą wysunąć tylko osoby poszkodowane w niezawinionym wypadku. O co dokładnie mogą starać się ofiary wypadków? Poznaj zależność wypadek odszkodowanie.

Zadośćuczynienie za straty materialne i niematerialne

Przechodząc do kwestii odszkodowania należy wskazać, iż podstawowym świadczeniem jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.). Ma ono na celu wynagrodzenie cierpień fizycznych i psychicznych. Warto przy tym podkreślić, iż zadośćuczynienie jest świadczeniem fakultatywnym. Zatem może, lecz nie musi, zostać przyznane.

Poszkodowani mogą także wystąpić z innymi roszczeniami odszkodowawczymi do zakładu ubezpieczeń. W przypadku obrażeń ciała i rozstroju zdrowia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w ramach leczenia powypadkowego. Mogą to być:

  • zakup środków farmakologicznych;

  • koszty rehabilitacji;

  • koszty dojazdów do placówek medycznych;

  • koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym w okresie rekonwalescencji (art. 444 § 1 k.c.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi OC komunikacyjne ma charakter obowiązkowy. Tym samym oznacza to, że każda osoba poszkodowana może domagać się rekompensaty od zakładu ubezpieczeń. Co wchodzi w skład takiej rekompensaty?

Należy wspomnieć, że brak obowiązkowego ubezpieczenia nie pozbawia poszkodowanych możliwości uzyskania świadczeń odszkodowawczych. W takich bowiem przypadkach wypłaty dokona Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. O odszkodowanie nie może ubiegać się także osoba, która spowodowała wypadek. A zatem roszczenia mogą wysunąć tylko osoby poszkodowane w niezawinionym wypadku. O co dokładnie mogą starać się ofiary wypadków? Poznaj zależność za wypadek

Zadośćuczynienie za straty materialne i niematerialne

Przechodząc do kwestii odszkodowania należy wskazać, iż podstawowym świadczeniem jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.). Ma ono na celu wynagrodzenie cierpień fizycznych i psychicznych. Warto przy tym podkreślić, iż zadośćuczynienie jest świadczeniem fakultatywnym. Zatem może, lecz nie musi, zostać przyznane.

Poszkodowani mogą także wystąpić z innymi roszczeniami odszkodowawczymi do zakładu ubezpieczeń. W przypadku obrażeń ciała i rozstroju zdrowia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w ramach leczenia powypadkowego. Mogą to być:

  • zakup środków farmakologicznych;

  • koszty rehabilitacji;

  • koszty dojazdów do placówek medycznych;

  • koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym w okresie rekonwalescencji (art. 444 § 1 k.c.).

Dodatkowo poszkodowani mogą wnioskować o zwrot utraconego dochodu (art. 361 k.c.). Co więcej, jeśli w wyniku zdarzenia uległy zniszczeniu rzeczy istnieje też możliwość otrzymania odszkodowania. Wówczas będzie ono pokrywało koszty naprawy zniszczeń.

Renta — gdy występują cięższe obrażenia

Poszkodowani z cięższymi obrażeniami ciała mogą ubiegać się o tzw. rentę na zwiększone potrzeby (art. 444 § 2 k.c.). Długotrwałe bowiem leczenie urazów zazwyczaj generuje niemałe wydatki po stronie poszkodowanych. Tym samym utrudnia to im szybki powrót do zdrowia. Renta na zwiększone potrzeby dotyczy zatem osób, które stale ponoszą owe koszty.

W ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych możliwe jest również uzyskanie renty uzupełniającej (art. 444 § 2 k.c.). Pozwala ona na wyrównanie straty pomiędzy dochodami osiąganymi przed zdarzeniem a dochodami uzyskiwanymi po wypadku. Przy czym odnosi się to do sytuacji utraty przez poszkodowanych zdolności do zarobkowania. Inną przesłankę przyznania renty stanowi zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość na skutek pozbawienia szczególnych właściwości (art. 444 § 2 k.c.). Przykładem sytuacji uzasadniającej takie żądanie jest chociażby oszpecenie modelki czy utrata słuchu przez muzyka.

Ograniczenia w dochodzeniu odszkodowania

Należy podkreślić, iż pomimo szerokiego katalogu roszczeń odszkodowawczych, naprawienie szkody nie może prowadzić do wzbogacenia się poszkodowanego. Warto też zaznaczyć, że wedle prawa obowiązek dowodowy ciąży na poszkodowanych. A zatem to właśnie oni powinni precyzyjnie udokumentować roszczenia, zgłaszane do zakładu ubezpieczeń. Nierzadko bowiem dochodzenie odszkodowania może powodować trudności. Poszkodowani nie mają też możliwości weryfikacji wydawanych decyzji. W konsekwencji prowadzi − to do nieudolnej polemiki z zakładem ubezpieczeń. Stąd też, w sytuacji zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę, warto rozważyć zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika. Powinna być to osoba, która ma doświadczenie w tym zakresie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Czy za SPAM można uzyskać... Helpfind - Czy za SPAM można uzyskać odszkodowanie?

Czy za SPAM można uzyskać odszkodowanie?

Mała ilość użytkowników ma świadomość, że mogą ubiegać się o odszkodowania w przypadku, gdy nękają ich niechciane maile. Warto znać...

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy... Helpfind - Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy. Czy można coś zrobić?

Gdy wystąpiła szkoda komunikacyjna i nie ma odpowiedzialnego za to zdarzenie, sprawę można zgłosić do UFG. Osoba poszkodowana uzyska należne...

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy... Helpfind - Wypadek odszkodowanie z oc

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy można się starać?

Gdy miał miejsce wypadek odszkodowanie z oc sprawcy należy się osobie poszkodowanej. Ma ona trzy lata by zgłosić swoją szkodę,...

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy... Helpfind - Wypadek w domu odszkodowanie

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy można się o nie starać?

Wypadki zdarzają się nam nawet w domu, czyli miejscu, które uważamy za najbezpieczniejsze. Co w takim razie w sytuacji, gdy...