Wypadek przy pracy definicja obecnie stosowana

Wypadek przy pracy definicja

stosowana przez ubezpieczycieli

Czy każdy wypadek przy pracy kwalifikuje się do odszkodowania|? Jest to uzależnione od stosowanej definicji zdarzenia. Warto ją znać, by wiedzieć, czy można ubiegać się o rekompensatę.

Do wypadków podczas wykonywania pracy albo w związku z nią dochodzi bardzo często. Dzieje się tak zwłaszcza w zakładach produkcyjnych czy na kopalniach, gdzie z racji wykonywanej pracy istnieje wysokie ryzyko wypadków. Niemniej jednak do powstania szkody może dojść nawet w biurze.Dlatego tak ważna jest znajomość definicji wypadku przy pracy

Obowiązująca definicja wypadku przy pracy

Ogólnie obowiązująca definicja wypadku przy pracy znajduje się w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322).

Ustawa definiuje wypadek przy pracy jako zdarzenie:

 • Nagłe

W orzecznictwie sądowym za zdarzenie nagłe uznano takie zdarzenie, którego czas trwania nie przekracza jednego dnia pracy. Jest to zdarzenie raptowne, niespodziewane. Termin ten odnosi się do konkretnego zdarzenia, a nie do przyczyny zdarzenia.

 • Wywołane przyczyną zewnętrzną

To czynnik oddziałujący spoza organizmu człowieka, który w normalnym przebiegu wydarzeń nie powinien wystąpić i spowodował uszczerbek na zdrowiu.

 • Powodujące uraz lub śmierć

Uraz definiuje się jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów na skutek działania czynnika zewnętrznego.

 • Które nastąpiło w związku z pracą.

Przy czym w związku z pracą można podzielić na:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności bądź poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy

Nie będzie uznane za wypadek przy pracy zdarzenie, podczas którego poszkodowany samowolnie opuści stanowisko pracy, aby załatwić swoje prywatne sprawy.

Ogólna definicja wypadku przy pracy a definicja Zakładów Ubezpieczeń

Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umieszczają swoje definicje wypadku przy pracy. O ile nie pozostają one w całkowitym oderwaniu od powszechnie przyjętego znaczenia, są spójne i nie nasuwają wątpliwości interpretacyjnych, to są przepisami obowiązującymi strony umowy ubezpieczenia. Zaznaczyć należy, że ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) stanowią integralną część umowy.

Jednakże większość zakładów ubezpieczeń kieruje się powszechnie stosowanym znaczeniem pojęcia wypadku przy pracy. Przy przyjmowaniu odpowiedzialności za zdarzenie ubezpieczyciel bierze pod uwagę treść protokołu powypadkowego, gdzie stwierdzone jest czy wypadek uznaje się za wypadek przy pracy – a więc czy zostały łącznie spełnione wszystkie przesłanki.

W punkcie siódmym protokołu zespół powypadkowy wskazuje, czy wypadek jest, czy nie jest wypadkiem przy pracy, co jest następnie uzasadniane w odniesieniu do wszystkich przesłanek.

Różne rodzaje wypadków przy pracy

Wypadki doznane przy pracy można między innymi podzielić na:

 • ciężkie
 • śmiertelne
 • zbiorowe

Do śmiertelnego wypadku przy pracy dochodzi, gdy śmierć pracownika nastąpiła w okresie 6 miesięcy od daty wypadku. Z pojęciem ciężkiego wypadku przy pracy mamy do czynienia, gdy na skutek wypadku pracownik doznał ciężkiego urazu np.:

 • utraty wzroku, słuchu lub innego urazu naruszającego podstawowe funkcje organizmu,
 • trwałej choroby psychicznej,
 • trwałego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała itp.

Gdy wypadku przy pracy doznały dwie osoby lub więcej, wtedy wypadek określamy jako zbiorowy.

W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym i o charakterze ciężkim oraz wypadków zbiorowych obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy, oraz właściwej Prokuratury Rejonowej.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

W przypadku doznania obrażeń ciała w wypadku przy pracy najlepiej zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika. Pomoże on w sytuacjach, gdy Ubezpieczyciel nieprawidłowo zinterpretuje pojęcie wypadku przy pracy i odmówi wypłaty odszkodowania. Profesjonalny pełnomocnik ma wiedzę i doświadczenie, które pomoże w walce o należne odszkodowanie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek przy pracy odszkodowanie od... Helpfind - Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy a przedawnienie

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy a przedawnienie

Poszkodowani często nie wiedzą, jak postępować, gdy wystąpi wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy jest jednak możliwe. Poszkodowany może żądać...

Wypadek przy pracy to zdarzenie... Helpfind - Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, zobacz co Ci się należy

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, zobacz co Ci się należy

Wypadek przy pracy powoduje, że osobie poszkodowanej przysługuje szereg świadczeń. Może ona liczyć między innymi na jednorazowe odszkodowanie z ZUSu,...

Ile za odszkodowanie po wypadku?... Helpfind - Ile za odszkodowanie po wypadku?

Ile za odszkodowanie po wypadku? Sprawdzamy stawki ubezpieczycieli

Ile pieniędzy za odszkodowanie po wypadku może uzyskać poszkodowany? Zależy to od bardzo wielu czynników - rodzaju wypadku, skali strat...

Czym zajmuje się PBUK Polskie... Helpfind - Czym zajmuje się PBUK

Czym zajmuje się PBUK Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych?

Miałeś wypadek komunikacyjny, a pojazd sprawcy jest zarejestrowany za granicą? Nie wiesz gdzie się zgłosić po odszkodowanie? Z pomocą może...