Wypadek przy pracy postępowanie i procedury co warto wiedzieć

Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy bezpośrednio po nim

Pracodawca ma obowiązek chronić pracownika oraz informować o zmianach w przepisach dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Pracodawca ma również obowiązek zgłaszać wypadki w pracy, a gdy do wypadku doszło z winy pracodawcy, ma on obowiązek wypłacić każdemu poszkodowanemu pracownikowi odszkodowanie, które ma na celu zrekompensować skutki wypadku.

Wypadek przy pracy i co dalej?

Obowiązkiem pracodawcy jest odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Zapewnia to zatrudnionemu wypłatę świadczenia w formie jednorazowego odszkodowania, gdy ulegnie on wypadkowi w pracy lub drodze do pracy. Kwota świadczenia to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy uznany procent uszczerbku, który zostaje określony przez lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub przez komisję lekarską. Istotne jest, że ocena uszczerbku na zdrowiu następuje dopiero po zakończonym leczeniu, czy ewentualnej rehabilitacji.

Niezwłocznie po wypadku pracodawca ma obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który ma ustalić okoliczności zdarzenia. W skład takiego zespołu musi wejść pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy. Zdarza się, że pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas drugą osobą w zespole może być inny pracownik lub specjalista spoza zakładu pracy.

Zadania zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy natychmiast po zaistniałym zdarzeniu przystępuje do ustalenia okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku i określenia jego przyczyn. Zespół ten powinien określić środki profilaktyczne oraz ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. W szczególności czynności te sprowadzają się do:
oględzin miejsca wypadku oraz zbadania stanu technicznego maszyn (jeżeli zakład pracy jest zmechanizowany);

 • zbadania warunków, w jakich wykonywana była praca
 • sfotografowania miejsca wypadku
 • zebrania wywiadu od świadków wypadku
 • ustalenia, czy do wypadku mogło dojść z winy pracodawcy lub osób trzecich
 • zebrania wywiadu od poszkodowanego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala
 • zebrania informacji od lekarza oraz innych specjalistów

Dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Czym jest protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, obowiązkiem zespołu powypadkowego jest sporządzenie w trzech egzemplarzach w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia protokołu powypadkowego zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jest to ważny dokument pomagający w uzyskaniu odszkodowania. Zarówno pracodawca, jak i poszkodowany ma prawo zapoznać się z protokołem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia czy uwagi. Jeżeli takie występują, należy je zgłosić do zespołu powypadkowego. Jeżeli nie — pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie.

Niezbędne dokumenty

Po sporządzeniu protokołu, który jest niezbędny w ustaleniu przyczyny wypadku przy pracy, poszkodowany koniecznie musi skompletować pożądane dokumenty z przebiegu leczenia. Pokrzywdzony powinien posiadać:

 • opinię biegłego
 • zwolnienie lekarskie
 • wyniki badań
 • kopię karty pacjenta i kartę wypisu ze szpitala
 • diagnozę lekarską

Jeśli poszkodowany chce wystąpić o zadośćuczynienie, musi do dokumentacji dołączyć opis cierpienia psychicznego i fizycznego oraz określić, w jaki sposób zdarzenie to miało wpływ na jego życie.

W Polsce co roku dochodzi do dużej ilości wypadków przy pracy. Większość pracowników po najcięższych obrażeniach nie jest w stanie wrócić do pracy po wypadku. Dlatego tak ważna jest rekompensata szkód, która pozwoli na dalsze leczenie, zadośćuczynienie za cierpienie czy rehabilitację. Koszty są wysokie, co uniemożliwia wszystkim poszkodowanym pełny powrót do zdrowia.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00