Wypadek w pracy to zawsze poważny problem. Dowiedz się, co ci się należy

Wypadek w pracy.

Kompendium wiedzy dla pracownika

Z każdym rokiem zmiany w przepisach i postęp technologiczny, zmniejszają ryzyko wypadków przy pracy. Dopóki jednak ingerencja człowieka jest niezbędna, nie da się wyeliminować ryzyka w 100%. Wypadek to z pewnością nieprzyjemna sytuacja dla poszkodowanych i ich pracodawców. Nie zapominaj, że będąc poszkodowanym w wypadku w pracy, masz prawo do stosownych świadczeń.

Aby mówić o wypadku w pracy, muszą zostać spełnione ścisłe kryteria. Lista czynności, jakie należy wykonać zarówno w chwilach tuż po wypadku, jak i w trakcie dochodzenia odszkodowania, jest dosyć spora. Niemniej jest to niezbędne w celu ubiegania się o odszkodowanie i pozostałe świadczenia.

Kiedy mówimy o wypadku w pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Oprócz tego:

Poszkodowany jest uprawniony do ustawowych świadczeń, jeśli uległ wypadkowi:

 • podczas podróży służbowej

 • podczas wykonywanych zadań na rzecz pracodawcy, zleconych przez organizacje związkowe (działające u pracodawcy)

 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

Jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Przysługuje Ci również dodatkowe odszkodowanie z polisy OC, o ile pracodawca taką posiada.

Postępowanie po wypadku w pracy

Zanim zaczniesz wnioskować o odszkodowanie i inne świadczenia, warto zapamiętać jakie kroki należy podjąć tuż po wypadku, a więc:

 • Zabezpiecz miejsce zdarzenia.

 • Nie pozwól, aby dostęp do niego miały osoby niepowołane.

 • Powiadom o zdarzeniu pracodawcę lub zleceniodawcę.

 • Wyłącz i zabezpiecz wszelkie maszyny, które mogły mieć wpływ na przebieg zdarzenia.

Pracodawca w związku z wypadkiem w pracy zobowiązany jest powołać specjalny zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest zebranie wszelkich informacji na temat zdarzenia od osób poszkodowanych i świadków. Decyduje on także, czy można zaliczyć całe zdarzenie jako wypadek w pracy. Powinien także zasięgnąć opinii lekarza. W ciągu 14 dni zespół powypadkowy musi sporządzić protokół powypadkowy oraz przedstawić go poszkodowanemu. Może on zgodzić się z ustaleniami w protokole lub wnieść swoje zastrzeżenia czy uwagi.

Protokół powypadkowy następnie trafia do pracodawcy. Powinien on w ciągu 5 dni zatwierdzić dokument bądź odesłać zespołowi powypadkowemu do powtórnej analizy (jeżeli protokół zawiera niejasne informacje bądź poszkodowany nie zgadza się z jego treścią).

Mając w ręku protokół powypadkowy oraz oświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, możesz złożyć wniosek do ZUS o odszkodowanie lub inne świadczenia.

Świadczenia przysługujące po wypadku w pracy

Jako poszkodowany, możesz wnioskować o:

 • jednorazowe odszkodowanie

 • zasiłek chorobowy

 • zasiłek wyrównawczy

 • świadczenie rehabilitacyjne

 • rentę lub dodatek do renty

Ponadto możesz liczyć na zwrot kosztów leczenia oraz dodatek pielęgnacyjny.

Jednorazowe odszkodowanie przydzielane jest w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stawki za odszkodowanie są różne i podlegają zmianom. Zasiłek chorobowy przyznawany jest osobom niezdolnym do dalszej pracy i wypłacany jest przez najwyżej 182 dni. Wysokość zasiłku w tym przypadku to 100% wynagrodzenia stanowiącego jego podstawę wymiaru.

O świadczenie rehabilitacyjne może się starać osoba, której skończył się okres pobierania zasiłku chorobowego. Przyznawane jest poszkodowanym nadal niezdolnym do pracy, ale z rokowaniem na powrót do zdrowia. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 100% wynagrodzenia w pełnym wymiarze i wypłacane jest w okresie do 12 miesięcy.

Możesz także starać się o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli wszelkie środki wypłacone przez ZUS nie są w stanie pokryć Twoich wydatków, związanych z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu.

Jeśli poszkodowany poniósł śmierć na skutek wypadku w pracy, członkom jego najbliższej rodziny należy się stosowna rekompensata. Zaliczyć można do niej:

 • jednorazowe odszkodowanie — jego wysokość jest zmienna

 • zadośćuczynienie — kwota zależna od wielkości doznanych krzywd fizycznych i psychicznych oraz ich rozpiętości w czasie

 • rentę rodzinną bądź dodatek do renty rodzinnej

 • zwrot kosztów pogrzebu i wszelkich kosztów z nim związanych

Pamiętaj, że nie otrzymasz środków z funduszu wypadkowego jeśli:

 • wypadek wystąpił z Twojej winy, jako naruszenia przez Ciebie zasad bezpieczeństwa

 • przyczyniłeś się w jakimś stopniu do wypadku, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Odszkodowanie od pracodawcy

Pracownik poszkodowany w wypadku w pracy może wnosić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od swojego pracodawcy. Należy przy tym pamiętać, że możliwość dochodzenia odszkodowania w tym przypadku ma charakter uzupełniający. Oznacza to, że pracownik może wystąpić o należne świadczenia od swojego pracodawcy, dopiero po uzyskaniu świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aby skutecznie wnosić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ze strony pracodawcy, należy silnie udowodnić wpływ jego zaniedbań, które przyczyniły się do wypadku. Pracodawca odpowiada za wszelkie naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, a także za naruszenia zasad współżycia społecznego.

Jeśli masz pewność, że pracodawca nie zapewnił Ci właściwych warunków pracy i tym samym przyczynił się do zaistnienia wypadku — masz prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z jego strony. Większość firm posiada dobrowolną polisę OC, a zatem w takich przypadkach pracodawca nie zostanie obciążony kosztami na rzecz poszkodowanego.

Pracodawca po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie z polisy OC przedsiębiorstwa kompletuje niezbędną dokumentację w tym protokół powypadkowy oraz opinię lekarską. Wraz ze stosownym wnioskiem o wypłatę świadczeń, wysyła dokumenty do ubezpieczalni. W ciągu 30 dni powinien otrzymać informację zwrotną o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu sprawy.

Wypadek i pracownik bez umowy

Pracownik zatrudniony bez umowy (“na czarno”) jest objęty takimi samymi prawami, co pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Przysługuje mu prawo do urlopu, wynagrodzenia, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego przez ZUS. W myśl tego posiada prawo do odszkodowania i innych świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik zatrudniony bez stosownej umowy może napotkać na szereg problemów. Największy z nich to proces dochodzenia odszkodowania za nieszczęśliwe zdarzenie. Przy normalnych warunkach zatrudnienia, procedura jest z góry ustalona. Zbierane są wszystkie informacje na temat powstania i przebiegu wypadku, dane świadków, dokumentacja medyczna. Najważniejszy w tym wszystkim jest protokół powypadkowy. To on stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania.

Niestety, pracodawca obawiając się późniejszych konsekwencji, nie zawsze wyrazi zgodę na jego sporządzenie. Brak tego dokumentu uniemożliwia wypłatę odszkodowania i stanowi główny powód sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

W przypadku braku protokołu powypadkowego, należy rozpocząć proces dochodzenia odszkodowania, w oparciu o pozostałe dokumenty. Wniosek o wypłatę świadczeń, pomimo braków w dokumentacji, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy spodziewać się pisma z decyzją odmowną. Z tym dokumentem składamy wniosek do Sądu Ubezpieczeń Społecznych, który dalej poprowadzi czynności wyjaśniające. W przypadku potwierdzenia wypadku w pracy, poszkodowany może liczyć na przysługujące mu świadczenia.

Pomożemy Ci z odszkodowaniem

Nie zawsze proces dochodzenia odszkodowania jest płynny i szybko przynosi oczekiwaną rekompensatę. Wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych to niewątpliwie przykre zdarzenie, zarówno dla poszkodowanego, jak i jego najbliższych. Niebagatelny stres i mnogość spraw na głowie z pewnością nie pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji. Dlatego chętnie pomożemy w wyborze właściwej kancelarii prawnej. Pomoc zaufanego prawnika to niekiedy jedyna droga do uzyskania najwyższej kwoty odszkodowania.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.43

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Jeśli chodzi o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny istnieje kilka sposób, żeby kierowca na tym nie stracił. Warto znać sposoby, które...

Wypadek samochodowy odszkodowanie dla poszkodowanego... Helpfind - Wypadek samochodowy odszkodowanie

Wypadek samochodowy odszkodowanie dla poszkodowanego pasażera

Co zrobić, gdy wystąpi wypadek samochodowy odszkodowanie - jak się starać? Jeśli na skutek wypadku drogowego pasażer odniósł obrażenia ,...

Wypadek w szkole odszkodowanie dla... Helpfind - Wypadek w szkole odszkodowanie

Wypadek w szkole odszkodowanie dla poszkodowanego ucznia

Wypadek w szkole odszkodowanie będzie stanowić dla poszkodowanego ucznia formę rekompensaty, której doznał, gdy przebywał na terenie szkoły. Wypłata świadczenia...

Wypadek na drodze - odszkodowanie... Helpfind - Wypadek na drodze

Wypadek na drodze - odszkodowanie dla pieszych i rowerzystów

Wypadek na drodze może spowodować u osoby poszkodowanej dużą ilość obrażeń, za które powinno jej zostać wypłacone odszkodowanie. Pokrywa ono...