zasiłek pogrzebowy - jak go uzyskać

Zasiłek pogrzebowy. Co musisz o nim wiedzieć?

Rodzina zmarłego musi ponieść wiele wydatków, aby móc zorganizować pogrzeb. Jako że są one konieczne, rodzinie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W jaki sposób można uzyskać taki zasiłek i komu dokładnie on przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które przysługuje po śmierci osoby, która była ubezpieczona. Takie świadczenie przysługuje każdemu, kto poniósł koszty pogrzebu. Mogą to być osoby bliskie jak:

 • małżonek

 • rodzice, w tym przybrani

 • dzieci, w tym adoptowane, czy dzieci drugiego małżonka

 • dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej

 • rodzeństwo

 • dziadkowie

 • wnuki

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także osobom spoza rodziny zmarłego oraz instytucje, które zorganizowały pochówek:

 • zakład pracy

 • dom pomocy społecznej

 • gmina lub powiat

 • przedstawiciel kościoła bądź związku wyznaniowego

 • osoba obca, np.: sąsiad

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

zasiłek pogrzebowy - najważniejsze informacje

Osoby należące do rodziny zmarłego zawsze otrzymują zasiłek w kwocie 4 tysięcy złotych, nawet gdy poniesione koszta były niższe.

Aby osoba spoza rodziny, czy instytucja mogła otrzymać zasiłek, musi przedstawić rachunki potwierdzające poniesione wydatki. Wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów, ale w kwocie nie wyższej niż 4 tysiące złotych.

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że koszty pogrzebu ponosi kilka osób. Wówczas zasiłek otrzymają wszystkie te osoby, proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje, gdy osoba zmarła:

 • Była ubezpieczona w ramach ZUS

 • Pobierała zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny po ustaniu ubezpieczenia

 • Pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

 • Miała przyznaną emeryturę, w tym pomostową

 • Pobierała świadczenie przedemerytalne

 • Miała przyznaną rentę, w tym socjalną

 • Pobierała rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Nie pobierała renty ani emerytury, ale spełniała warunki ich uzyskania

 • Poniosła śmierć w wyniku wypadku lub choroby

Możliwe jest jednak, że zmarły nie spełniał żadnego z wymienionych kryteriów, gdyż nie był zatrudniony legalnie lub nie był zarejestrowany jako bezrobotny. Jeżeli jednak bliski jest ubezpieczony w ZUS, czy pobiera świadczenia, to otrzyma on zasiłek pogrzebowy.

W przypadku, gdy ani zmarły, ani jego rodzina nie spełniają żadnych z kryteriów, koszty pochówku pokrywa ośrodek pomocy społecznej.

Jakie trzeba złożyć dokumenty i kiedy?

Aby uzyskać zasiłek, należy przekazać do ZUS-u dokumenty potwierdzające uprawnienia, oraz zgon bliskiego. W tym celu należy przekazać takie dokumenty jak:

karta zgonu

Rodzina zmarłego powinna otrzymać w szpitalu kartę zgonu. To dokument, w którym lekarz potwierdza zgon pacjenta, oraz jego przyczyny. W zależności od okoliczności śmierci kartę zgonu wydaje:

 • lekarz rodzinny, jeżeli zmarły pozostawał pod jego opieką w ciągu 30 dni przed śmiercią

 • lekarz pogotowia, jeżeli to on stwierdził zgon poza szpitalem

 • lekarz prowadzący, jeżeli do zgonu doszło w szpitalu

Dokument ten jest potrzebny, aby uzyskać akt zgonu

Akt zgonu

Aby uzyskać akt zgonu, należy zgłosić się do urzędu cywilnego w miejscowości, w której doszło do śmierci bliskiego, nawet jeżeli nie była tam zameldowana. Następnie kierownik USC rejestruje zgon, co oznacza, że sporządza akt zgonu.

Do urzędu należy przekazać takie dokumenty jak:

 • karta zgonu

 • dowód osobisty zmarłego

 • własny dowód osobisty do okazania

Po sporządzeniu aktu urząd unieważnia dowód osobisty zmarłego. Zmarły zostaje także automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu.

Należy także pamiętać o terminach zgłoszenia do USC. Zazwyczaj są to 3 dni od śmierci bliskiego lub znalezienia jego ciała. Jeżeli bliski zmarł w wyniku choroby zakaźnej, konieczne jest zgłoszenie zgonu w ciągu 24 godzin.

Akt zgonu mogą uzyskać:

 • członkowie rodziny zmarłego

 • osoby zamieszkujące razem ze zmarłym (jeżeli to w tym lokalu doszło do śmierci)

 • osoby, które były świadkami śmierci (lub znalazły ciało zmarłego)

 • przedstawiciele szpitala bądź zakładu, w którym doszło do śmierci

Rodzina i inni uprawnieni otrzymują jeden bezpłatny odpis aktu zgonu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kierownik z przyczyn technicznych nie może od razu wydać aktu zgonu. Wówczas dodaje od stosowną adnotację w karcie zgonu. Z taką kartą można udać się do administracji cmentarza i zostanie ona uznana, przez co możliwy będzie pochówek. Należy jednak pamiętać o dostarczeniu odpisu aktu zgonu, gdy ten zostanie już sporządzony. W takim przypadku kierownik USC wydaje 2 odpisy aktu zgonu — jeden dla zgłaszającego i jeden dla administracji cmentarza.

Uprawnieni mogą także poprosić zakład pogrzebowy o uzyskanie aktu zgonu.

W przypadku, gdy na świat przyjdzie martwe dziecko, procedura jest nieco inna. Rodzice otrzymują kartę zgonu dziecka w szpitalu, a następnie akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Następnie dokument ten należy przekazać do ZUS-u. Wówczas zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzicom.

Zasiłek z ZUS i KRUS

Aby uzyskać zasiłek, należy udać się z wymienionymi dokumentami do najbliższego oddziału ZUS, czy też KRUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje zasiłek wszystkim osobom, które nie prowadziły działalność pozarolniczą, KRUS zaś jest instytucją ubezpieczającą rolników. Warto zauważyć, że obie instytucje przyznają zasiłek na takich samych warunkach.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego. Inaczej dojdzie do przedawnienia, co wyklucza staranie się o to świadczenie.

Zasiłek pogrzebowy od ubezpieczyciela

Rodzina zmarłego może także uzyskać zasiłek pogrzebowy od ubezpieczyciela. Dzieje się tak w dwóch przypadkach.

Gdy doszło do śmierci w wyniku wypadku z czyjejś winy

Jeżeli do śmierci zmarłego doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, rodzina może uzyskać zwrot kosztów pogrzebu z polisy OC sprawcy.

Rodzina może domagać się nie tylko zwrotu samego kosztu pogrzebu, ale też wszelkich dodatkowych kosztów pogrzebu. Powinny być to jednak koszty związane zwyczajowo z pochówkiem, czyli:

 • nagrobek i jego ozdoby

 • zakup odzieży żałobnej

 • wydatki na wieńce, czy kwiaty

 • organizacja stypy

Koszty nie mogą jednak przekraczać przeciętnych wydatków i odpowiadać zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Jeżeli koszty będą więc bardzo wysokie i będą uzależnione tylko od indywidualnych upodobań bliskich zmarłego, to nie otrzymają oni pełnego zwrotu.

Gdy zmarły miał własną polisę

Uposażeni lub spadkobiercy mogą uzyskać dodatkowe środki z polisy na życie zmarłego. Wówczas otrzymają oni 100% sumy ubezpieczenia. Kwota ta zależy od wariantu polisy, jaką wybrał zmarły. Możliwa jest także wypłata odszkodowania z polisy NNW, jeżeli zmarły taką posiadał. Rodzina może przeznaczyć te środki na pogrzeb, ale także każdy inny dowolny cel.

Są też wyspecjalizowane polisy, tzw. ubezpieczenia pogrzebowe. Wówczas uposażeni mogą uzyskać dodatkowe środki na organizację pochówku.

Odmowa wypłaty zasiłku pogrzebowego

W rzadkich przypadkach ZUS lub KRUS mogą odmówić wypłaty zasiłku. Uprawniony może odwołać się w ciągu 30 dni od dostarczenia do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie trzeba jednak zakładać samemu sprawy w sądzie — odwołanie należy dostarczyć do oddziału, który nie przyznał zasiłku.

Także ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z polisy zmarłego. Może on powoływać się na warunki polisy. Jeżeli jednak rodzina zmarłego jest przekonana, że ma prawo do odszkodowania, może złożyć odwołanie. Początkowo może być to odwołanie do samego ubezpieczyciela. Jeżeli to nie poskutkuje, konieczne jest złożenie pozwu do sądu.

Podsumowując. Rodzina i inne instytucje i osoby zawsze mogą starać się o zasiłek pogrzebowy. Jest to możliwe po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i dostarczeniu ich do USC i ZUS. Wówczas wydawana jest decyzja o przyznaniu zasiłku pogrzebowego. Warto pamiętać, że zasiłek ma charakter zwrotu poniesionych kosztów. To oznacza, że uprawniony najpierw musi ponieść koszty, aby potem uzyskać świadczenie.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie od pracodawcy co musisz... Helpfind - Odszkodowanie od pracodawcy, co musisz o nim wiedzieć

Odszkodowanie od pracodawcy co musisz o nim wiedzieć

Niezależnie od przyczyn wypadku warto starać się o odszkodowanie od pracodawcy. Poza obowiązkowym świadczeniem z ZUS, przysługuje dodatkowe z OC...

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy... Helpfind - Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Osoba, która uzyskała należne odszkodowanie musi zapłacić podatek dochodowy. Wynika to z obowiązku odprowadzenia zaliczki, jakie nakładają przepisy.

Odszkodowanie wypadek co możesz po... Helpfind - Odszkodowanie wypadek

Odszkodowanie wypadek co możesz po nim uzyskać

Oznacza to, że poszkodowany otrzymuje odszkodowanie wypadek dla nas nie staje się jeszcze większym obciążeniem. Żeby domagać się odszkodowania z...

Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy... Helpfind - Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy bezpośrednio po nim

Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy bezpośrednio po nim

Wypadek przy pracy postępowanie przy nim oznacza dla pracodawcy dużą ilość formalności i ustalenie okoliczności, które mogły mieć wpływ na...