Zbiorowy wypadek przy pracy a wysokość wypłaconego odszkodowania

Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy należą się pieniądze?

Do wypadku przy pracy, a tym bardziej o charakterze zbiorowym, może dojść praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Pomimo przeprowadzania szeregu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do najczęstszych przyczyn tego typu zdarzeń należą czynniki natury organizacyjnej i ludzkiej. Nie należy jednak zapominać o czynnikach natury technicznej jak np. nieprawidłowe funkcjonowanie maszyn czy innego sprzętu. Oczywiste jest, że w momencie zaistnienia wypadku, w pierwszej kolejności ratujemy ludzkie życie lub zdrowie. Warto jednak pomyśleć o zabezpieczeniu interesów osób poszkodowanych bądź uprawnionych członków ich rodzin.

Zbiorowy wypadek przy pracy a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z przepisami prawa za zbiorowy wypadek przy pracy należy uznać wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Przykładowo, do tego typu zdarzeń można zakwalifikować sytuację, w której na grupę pracowników zawaliła się ściana budynku podczas wykonywania prac rozbiórkowych czy remontowych. W przypadku zaistnienia zbiorowego wypadku przy pracy procedura postępowania jest praktycznie taka sama jak przy indywidualnym wypadku przy pracy, z tą jedynie różnicą, iż zwiększeniu ulega zakres obowiązków po stronie zakładu pracy- musi on bowiem sporządzić dla każdego poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny (w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym) osobną dokumentację ze zdarzenia. 

Co istotne, w takich przypadkach przepisy dodatkowo zobowiązują pracodawców do zawiadomienia o zdarzeniu właściwych organów- Państwowej Inspekcji Pracy oraz Policji lub Prokuratury- pod rygorem nałożenia kary, której zasadność oraz wysokość uzależniona jest od okoliczności i przyczyn braku takiego zawiadomienia. Warto o tym pamiętać, gdyż bardzo często okoliczności samego wypadku są na tyle niejednoznaczne, że trudno ustalić dokładne jego przyczyny. Właściwe udokumentowanie przebiegu zdarzenia może natomiast przyczynić się do zwiększenia szans na uzyskanie odpowiednich świadczeń odszkodowawczych.

Jakie świadczenia przysługują w związku ze zbiorowym wypadkiem przy pracy?

Gdy dochodzi do zbiorowego wypadku przy pracy poszkodowany pracownik bądź uprawniony członek rodziny (w przypadku zdarzenia o charakterze śmiertelnym) ma prawo ubiegania się o świadczenia przysługujące z ZUS-u oraz świadczenia cywilnoprawne, których dochodzić może bezpośrednio od zakładu pracy bądź jego ubezpieczyciela, o ile ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej została rozszerzona na szkody wyrządzone pracownikom. Należy jednak pamiętać, że ubieganie się o drugą kategorię świadczeń związane jest ściśle z wykazaniem odpowiedzialności po stronie pracodawcy.

Świadczenia przysługujące z ZUS-u:                                            

 Świadczenia cywilnoprawne:                                                     

  • jednorazowe odszkodowanie (zarówno dla osób poszkodowanych, jak i uprawnionych członków rodziny)
  • zadośćuczynienie 
  • stosowne odszkodowanie (wypadek ze skutkiem śmiertelnym)
  • odszkodowanie, np. zwrot kosztów leczenia czy dojazdów do placówek medycznych, zwrot kosztów opieki i pomocy ze strony osób trzecich, a w przypadku zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym zwrot kosztów pogrzebu
  • renty

Pomoc pełnomocnika pomoże uzyskać odszkodowanie

Cała procedura ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze w związku ze zbiorowym wypadkiem przy pracy może przysporzyć wiele trudności osobom poszkodowanym, które w głównej mierze skupiają się na poprawie swojego stanu zdrowia. Nie jest to również łatwy czas dla uprawnionych członków rodziny zmarłego pracownika - muszą bowiem dostosować się do sytuacji, w której znaleźli się po wypadku. 

Możliwość uzyskania należnego odszkodowania może być natomiast uzależniona od zadbania o prawidłowe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, o zawiadomienie właściwych organów, jak również o rzetelne sporządzenie na tej podstawie niezbędnej dokumentacji. Dlatego, jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zweryfikuje Twoją sprawę i przedstawi ewentualne możliwości działań.

Helpfind.pl - Katarzyna Paszenda - redaktor

Starszy doradca odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00