Odzyskiwanie ubezpieczeń dla osoby poszkodowanej w wypadku

Odzyskiwanie ubezpieczeń

z OC sprawcy wypadku

Osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego mają prawo dochodzić należnych świadczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę OC.

Pierwsze kroki przy odzyskiwaniu ubezpieczeń

Bezpośrednio po wypadku lub kolizji należy wezwać policję bądź spisać oświadczenie ze sprawcą (niegroźny wypadek, stłuczka). Pamiętajmy jednak, by zawiadomić policję w każdej sytuacji, gdy nie ma zgodności, co do tego, kto jest sprawcą zdarzenia, sprawca nie ma ubezpieczenia OC, jest nietrzeźwy, bądź zbiegł z miejsca zdarzenia. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy będzie jednym z dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, w celu potwierdzenia okoliczności zdarzenia.

Jeżeli sprawca nie ma aktualnej polisy OC, bądź nie został zidentyfikowany, wówczas nasze roszczenia należy przekazać za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego zadaniem jest obsługa szkód w przypadkach wymienionych powyżej. Na stronie internetowej UFG wpisując numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz datę zdarzenia, można ustalić, z jakim towarzystwem ubezpieczeniowym sprawca miał zawartą umowę ubezpieczeniową OC. Obowiązkiem każdej firmy ubezpieczeniowej jest informowanie UFG o wszystkich zawartych umowach. Odzyskanie ubezpieczeń od sprawcy zdarzenia może być procesem długotrwałym, jednak warto zgromadzić niezbędne dokumenty.

Zgłoszenie szkody, co musi wiedzieć pokrzywdzony?

W przypadku gdy sprawca zdarzenia ma aktualną polisę OC, kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela. Zgłoszenie może się odbywać na kilka możliwych sposobów:

 • poprzez infolinię
 • osobistą wizytę w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego
 • za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej danej firmy ubezpieczeniowej (jeżeli ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość).

Do prawidłowego zgłoszenia szkody konieczne jest podanie: danych dotyczących pojazdu oraz kierujących pojazdami, a także numeru polisy. Właściwie sporządzone zgłoszenie szkody powinno zawierać:

 • szczegółowy opis miejsca i okoliczności zdarzenia
 • opis poniesionych obrażeń, z dokładnym wskazaniem gdzie podejmowaliśmy leczenie
 • jak długo trwało leczenie itp. (ww. okoliczności winny znaleźć swoje potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji medycznej)
 • opis sytuacji powypadkowej
 • opis cierpienia (co się zmieniło w życiu codziennym po wypadku, jak było przed wypadkiem i jak jest po)
 • sprecyzowane roszczenia (dokładne wskazanie, o co wnioskujemy, w jakiej kwocie, dobrze jest również wskazać właściwą podstawę prawną).

W tym punkcie ważne jest odpowiednie wskazanie kwot, o jakie wnioskujemy- m.in. na podstawie doznanego uszczerbku. Jeśli nie potrafimy odpowiednio oszacować wysokości świadczeń, warto przekazać sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który zadba, by wypłacone kwoty były na odpowiednim poziomie i w razie potrzeby zaproponuje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Co należy się osobie poszkodowanej?

Poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela:

 • zwrotu kosztów związanych z procesem leczenia i rehabilitacji (koszty związane z zakupem leków i środków opatrunkowych, kosztów odpłatnych konsultacji medycznych, kosztów dojazdów do placówek medycznych, kosztów odpłatnej rehabilitacji, kosztów zakupu sprzętu medycznego i ortopedycznego, kosztów wynikających z konieczności zatrudnienia osoby do pomocy i opieki). Warto przy tym zaznaczyć, iż w celu należytego udokumentowania roszczeń dobrze jest przedłożyć ubezpieczycielowi wszelkie rachunki, faktury, paragony potwierdzające, że koszty te były naprawdę ponoszone
 • wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia w wymiarze fizycznym i psychicznym)
 • zwrotu utraconego dochodu
 • zwrotu kosztów naprawy pojazdu
 • renty uzupełniającej, renty na zwiększone potrzeby, renty z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • roszczenia możliwego do zgłoszenia w przypadku śmierci
 • zadośćuczynienia
 • stosownego odszkodowania
 • zwrotu kosztów pogrzebu i kosztów leczenia
 • renty alimentacyjnej

Niestety odzyskiwanie ubezpieczenia i naleznych świadczeń od zakładu ubezpieczeniowego często związane jest z szeregiem czynności takimi jak: sumienne gromadzenie dokumentacji, dokładne wyliczenie i wskazanie poniesionych w wyniku wypadku strat, odpowiednie sprecyzowanie roszczeń, ewentualne odwołanie w przypadku zaniżenia wypłaty, bądź przeanalizowanie czy w sprawie nie powinno zostać wytoczone powództwo. Dlatego, jeśli w trakcie prowadzonego postępowania pojawią się trudności, a także na jego początku w celu należytej obsługi szkody warto wziąć pod uwagę pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się kompleksową obsługą naszej szkody.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.25

Czytaj także

Odszkodowanie od sprawcy wypadku Jak... Helpfind - Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Jak się starać o odszkodowanie?

Gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Bez względu na to, jakiego uszkodzenia doznaliśmy.

Odzyskiwanie odszkodowań OC ile klienci... Helpfind - Odzyskiwanie odszkodowań OC

Odzyskiwanie odszkodowań OC ile klienci zyskują?

Osoby poszkodowane w wypadkach, których celem jest odzyskiwanie odszkodowań OC często nie wiedzą, że mogą starać się o dodatkowe pieniądze.

Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku... Helpfind - Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku

Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku komunikacyjnego o czym pamiętać?

Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku nie musi oznaczać, że nie zostanie wypłacona należna rekompensata. Osoba poszkodowana może się starać o...

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku... Helpfind - Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Mamy wypadek, w którym odnieśliśmy obrażenia ciała. Co robić, aby uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku w odpowiedniej wysokości? Najpierw...