Pomoc w odszkodowaniu dla poszkodowanego

Pomoc w odszkodowaniu

Instytucje, do których możesz się odwołać

Osoba, która doznała szkody majątkowej lub niemajątkowej, może ubiegać się o wypłatę świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy zdarzenia. Ze szkodą majątkową mamy do czynienia w przypadku gdy zostają naruszone dobra majątkowe osoby poszkodowanej. Natomiast do szkody niemajątkowej dochodzi, w przypadku, gdy zostaną naruszone dobra osobiste lub zdrowie osoby poszkodowanej.

Jakie możliwości ma poszkodowany?

Co do zasady, to poszkodowany ma obowiązek udowodnić, że poniósł szkodę. Osoba, która domaga się odszkodowania od ubezpieczyciela, musi dokładnie sprecyzować swoje żądania. Do zgłoszenia roszczeń konieczne jest przedstawienie konkretnych dowodów, gdyż zgodnie z zapisem kodeksu cywilnego to na osobie, która żąda wypłaty świadczeń, spoczywa ciężar udowodnienia, że dane świadczenie jest należne. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego określone skutki prawne. Po zgłoszeniu roszczeń do ubezpieczyciela pozostaje oczekiwanie na decyzję.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wydać decyzję w sprawie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie, bez względu na to, czy jest to decyzja uznaniowa, czy odmowna. Jeśli ubezpieczyciel nie wydał decyzji w ustawowym terminie, już wtedy osoba ubiegająca się o pomoc w odszkodowaniu może złożyć tzw. reklamację w związku z nieuzasadnionym wydłużeniem ustawowych terminów likwidacji szkody. Jeśli decyzja została wydana w ustawowym terminie, jednak nie jest satysfakcjonująca, osoba poszkodowana ma pełne prawo do tego, aby złożyć od niej odwołanie.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może zostać złożone, jeżeli wysokość ustalonego odszkodowania nie będzie satysfakcjonujące bądź w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Zamiast kierować się od razu na drogę procesu sądowego, warto w pierwszej kolejności zakwestionować decyzję ubezpieczyciela w drodze pisemnego odwołania i wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wysokość odszkodowania określona przez ubezpieczyciela jest zazwyczaj zaniżona. Zakład ubezpieczeń liczy na to, że większość klientów od decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania się nie odwoła.

W pismach, zawierających decyzję o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania zakłady ubezpieczeń, zgodnie z wymogiem ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawsze informują o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń. Ponadto informują o możliwości i formie złożenia odwołania (reklamacji) od decyzji. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy złożyć reklamację od decyzji ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń, a więc z reguły przed upływem 3 lat. Chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wówczas okres przedawnienia wynosi 20 lat. Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów.

Odwołanie od decyzji (reklamacja) powinna zawierać:

  • dane poszkodowanego/uprawnionego,
  • dane towarzystwa ubezpieczeń, do którego kierujemy odwołanie,
  • miejsce, datę sporządzenia odwołania,
  • numer szkody,
  • określenie żądanej kwoty,
  • numer konta bankowego,
  • uzasadnienie

Kiedy złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego

Składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, należy pamiętać, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia swoich racji. Dlatego też uzasadnienie powinno zawierać istotne ze względu na daną sprawę okoliczności. Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli taka forma kontaktu została zaznaczona w reklamacji. Gdy w tym czasie ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację, co do zasady jest to równoznaczne z akceptacją wniesionych w reklamacji roszczeń.

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel podtrzyma swoją decyzję i odmówi wypłaty, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem interwencję lub pozasądowe rozwiązanie sporu. Nie zawsze jednak interwencja Rzecznika przynosi oczekiwany rezultat, albowiem jego opinia nie wiąże ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy podejmuje odpowiednie działania dopiero po wyczerpaniu drogi odwoławczej. Zatem w pierwszej kolejności należy odwołać się do ubezpieczyciela (złożyć reklamację). Dopiero gdy to nie przyniesie oczekiwanego skutku, można poprosić o pomoc Rzecznika. Do Rzecznika Finansowego można również zwrócić się w sytuacji, gdy podmiot rynku finansowego nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na reklamację albo też nie wykonał czynności wynikających z reklamacji uwzględnionej zgodnie z wolą klienta, jak również wtedy, gdy podmiot ten nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.

Mediacje w centrum przy Komisji Nadzoru Finansowego

Istnieje również możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu. Zgodę drugiej strony można uzyskać, zwracając się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o zapytanie drugiej strony – instytucji finansowej, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji.

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź odmowie polubownego załatwienia sporu. W przypadku niewyrażenia zgody przez instytucję finansową na mediację, postępowanie takie nie może być prowadzone. Po wyczerpaniu dostępnych środków odwoławczych pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Niestety proces odwoławczy wymaga czasu i zaangażowania. Warto wówczas zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy kancelarii, która zajmuje się i specjalizuje w dochodzeniu tego typu świadczeń. Ułatwi przejście przez trudną ścieżkę, jaką jest walka o należne świadczenia.

Helpfind.pl - Małgorzata Wilsz - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

5 sytuacji w których należy... Helpfind - 5 sytuacji w których należy się dopłata do odszkodowania oc

5 sytuacji w których należy się dopłata do odszkodowania oc

Są sytuacje, w których odszkodowanie jest niewystarczające. Co zrobić, gdy w grę wchodzi dopłata do odszkodowania oc?

Wypadek drogowy - jakie... Helpfind - Wypadek drogowy -  jakie rzeczy powinieneś wiedzieć o odszkodowaniu za samochód

Wypadek drogowy - jakie rzeczy powinieneś wiedzieć o odszkodowaniu za samochód

Co roku w Polsce dochodzi do ponad 30 tysięcy wypadków drogowych. Większa ich część jest zgłaszana odpowiednim służbom. Kierowcom, którzy...

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania -... Helpfind - Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania - gdzie jej szukać?

Informacje zamieszczane przez samych ubezpieczycieli na ich witrynach internetowych to także pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Niestety, są one niepełne. Towarzystwu...

Pomoc poszkodowanym w wypadkach ... Helpfind - Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Pomoc poszkodowanym w wypadkach - jakie świadczenia się należą?

Świadczenia wypłaca wówczas zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za szkodę. Wynika to z faktu, iż należy się pomoc poszkodowanym w wypadkach. Zgłoszenie...