Wypadek w szkole odszkodowanie dla poszkodowanego ucznia

Wypadek w szkole odszkodowanie

dla poszkodowanego ucznia

O wypadku w szkole mówimy, gdy nastąpiło nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i które spowodowało uraz lub śmierć poszkodowanego ucznia podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych realizowanych przez oświatę.

Kto jest odpowiedzialny za wypadek w szkole?

Podmiotem odpowiedzialnym za wypadek ucznia, do którego doszło podczas zajęć, jest organ prowadzący szkołę. Publiczne placówki szkolne są zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ewentualnie odpowiednio właściwych ministrów, prowadzących np. szkoły dla dzieci poza granicami, szkoły o charakterze eksperymentalnym, szkoły artystyczne itp. Szkoły niepubliczne mogą prowadzić natomiast inne osoby: prawne i fizyczne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, właśnie na tych organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna za wynikłą szkodę.

Prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku w szkole reguluje art. 444 do 447 kodeksu cywilnego. Rodzice poszkodowanego ucznia mają prawo wnioskować na podstawie tych przepisów o:

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia
  • rentę z tytułu całkowitej, lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej
  • zadośćuczynienie (za szkody niematerialne, takie jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała)
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu w razie śmierci ucznia

Odszkodowanie należne z ZUS

Jest to zdarzenie, które zaliczane jest do wypadków szczególnych, dlatego też poszkodowanemu należy się świadczenie pokryte z budżetu państwa. Są to świadczenie tj. jednorazowe odszkodowanie, renta przyznawana przez ZUS. Wypłata świadczenia odszkodowawczego przez ZUS następuje zawsze na wniosek osoby uprawnionej, w tym przypadku poszkodowanego lub jego opiekuna.

Wysokość świadczenia ZUS wypłaci ryczałtowo, ponieważ jego kwota jest z góry ustalona, dlatego też nie jest zawsze adekwatna i nie gwarantuje całkowitego zrekompensowania szkody. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego lub okręgowego, w zależności od wysokości żądanego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń w tym przypadku jest pełnoletni uczeń. Termin przedawnienia roszczeń co do zasady wynosi trzy lata, natomiast jeżeli dyrektor, nauczyciel lub wychowawca, z własnej winy spowoduje śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, termin ten wynosi dziesięć lat.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.20

Czytaj także

Jak zgłosić wypadek w szkole... Helpfind - Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Wypadek w szkole może być dla dziecka traumatycznym przeżyciem. Ważne jest leczenie dziecka ale i posiadanie wymaganych dokumentów dla ubezpieczyciela,...

Wypadek samochodowy odszkodowanie dla poszkodowanego... Helpfind - Wypadek samochodowy odszkodowanie

Wypadek samochodowy odszkodowanie dla poszkodowanego pasażera

Co zrobić, gdy wystąpi wypadek samochodowy odszkodowanie - jak się starać? Jeśli na skutek wypadku drogowego pasażer odniósł obrażenia ,...

Kiedy należy się odszkodowanie za... Helpfind - Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w szkole

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w szkole

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w szkole należy spełnić konkretne warunki. Musi dojść do wypadku w szkole. Uczeń musi mieć...

Pogryzienie przez psa jakie odszkodowanie... Helpfind - Pogryzienie przez psa jakie odszkodowanie dla poszkodowanego

Pogryzienie przez psa jakie odszkodowanie dla poszkodowanego

Pogryzienie przez psa jakie odszkodowanie - w tym przypadku do skutecznego dochodzenia odszkodowania niezbędne jest nie tylko wykazanie zawinienia po...