/

Samochód
Odszkodowanie z OC sprawcy – jak uzyskać i komu przysługuje?

Odszkodowanie z OC sprawcy – jak uzyskać i komu przysługuje?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

25.09.2023

Odszkodowanie z OC sprawcy jest wypłacane w przypadku, gdy samochód ulegnie uszkodzeniu w wyniku działań innego kierowcy. Sprawdź, jak je uzyskać, ile możesz otrzymać i jak długo trwa proces usuwania szkody i wypłaty pieniędzy. Dowiedz się też co robić, w przypadku, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku wypłaca zbyt niską kwotę odszkodowania.

Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy podczas zdarzenia doznali szkody osobowej (np. zostali zranieni) lub majątkowej (ich auto uległo zniszczeniu). 

W zależności od rodzaju zdarzenia, konieczne może być wezwanie na miejsce policji oraz innych służb w celu, np. zabezpieczenia miejsca zdarzenia lub wyciągnięcia osoby z zakleszczonego auta).

Zdarzenia drogowe dzieli się na dwa rodzaje: kolizje oraz wypadki. W pierwszym przypadku dochodzi do uszkodzenia tylko i wyłącznie mienia poszkodowanego (np. uszkodzeniu ulega jego auto). W drugim przypadku, poza szkodą na mieniu, powstaje również szkoda majątkowa.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przysługuje poszkodowanym zarówno w przypadku spowodowania przez sprawcę kolizji, jak i wypadku, choć z racji rozległości uszkodzeń pojazdów, wypłacane odszkodowania są większe.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, należy dopełnić szeregu formalności. Pierwsze kroki należy podjąć już na miejscu zdarzenia. Przede wszystkim należy uzyskać oświadczenie sprawcy kolizji (w przypadku stłuczki), lub wspomnianej już notatki policyjnej (przy wypadku). 

Warto również zrobić fotografie miejsca zdarzenia i szkód powstałych jako jego następstwo, a także poprosić świadków o ich dane, w celu złożenia pisemnego oświadczenia.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupioną polisę komunikacyjną. Można to zrobić zarówno za pomocą Internetu, telefonicznie, jak i osobiście, podczas wizyty w punkcie stacjonarnym. 

Po przyjęciu informacji o szkodzie ubezpieczyciel wysyła do poszkodowanego rzeczoznawcę, którego zadaniem jest przygotowanie kosztorysu naprawy pojazdu. To na podstawie tego dokumentu, wypłacane jest odszkodowanie z OC sprawcy.

Wraz z kosztorysem, poszkodowany otrzymuje decyzję o wysokości przyznanego świadczenia. Niestety, ze względu na liczne zaniżenia, większość odszkodowań z OC sprawcy jest niewspółmierna do szkód, powstałych w wyniku wypadku.

Po otrzymaniu decyzji o wypłacie odszkodowania, poszkodowany musi złożyć dyspozycję jego wypłaty. Dzięki temu, na jego konto bankowe trafi bezsporna kwota rekompensaty za szkodę.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zgłoszenie szkody i ubieganie się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, poszkodowany ma aż 3 lata od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie. W niektórych przypadkach termin ten może być wydłużony kolejno do 10 i 20 lat.

10-letni termin zgłoszenia się po odszkodowanie z OC, przysługuje poszkodowanym, których mienie lub zdrowie ucierpiało na skutek zdarzenia drogowego, będącego wynikiem udowodnionego czynu niedozwolonego, czyli chociażby przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

W przypadku, gdy zdarzenie zostało spowodowane przestępstwem, poszkodowany ma aż 20 lat na ubieganie się o rekompensatę pieniężną, za doznane krzywdy. Rzecz jasna, szkodę warto zgłosić jak najwcześniej, głównie ze względu na fakt, że im szybciej zrobi to poszkodowany, tym szybciej pieniądze trafią na jego konto.

Gdzie się zgłosić po odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, należy zgłosić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupił on ubezpieczenie komunikacyjne. W przypadku, gdy pojazd poszkodowanego ucierpiał na skutek kolizji, warto poprosić sprawcę zdarzenia o podanie pełnych informacji dotyczących jego ubezpieczenia OC.

Sprawa wygląda inaczej, jeśli szkoda powstała w wyniku wypadku. Po sprawdzeniu stanu zdrowia osób, biorących udział w zdarzeniu, należy zabezpieczyć miejsce wypadku i zadzwonić po policję.

Po ustaleniu okoliczności, mundurowi powinni przekazać poszkodowanym informację na temat polisy OC sprawcy, a także przygotować notatkę z miejsca zdarzenia. Dzięki temu poszkodowany już kilka dni po wypadku może zgłosić szkodę w celu uzyskania odszkodowania z OC sprawcy.

Jeśli sprawca zdarzenia nie miał wykupionej polisy OC, konieczne będzie zgłoszenie się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w skrócie UFG). Po wypełnieniu wniosków i przekazaniu dokumentacji instytucja wypłaca poszkodowanemu pieniądze. Sprawca wypadku będzie musiał zapłacić karę oraz oczywiście, oddać do UFG równowartość wypłaconych odszkodowań.

Ile się czeka na odszkodowanie z OC sprawcy?

Zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel ma 30 dni (od daty zgłoszenia szkody) na przeprowadzenie całego procesu wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku. W niektórych sytuacjach termin ten wydłuża się do 60 lub 90 dni. Stanowi o tym art. 14 ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

Art. 14. - [Postępowanie likwidacyjne] 

1.  Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2.  W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

art. 14 ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Aby wydłużyć okres wypłaty odszkodowania, Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi dowieść, że ma problemy z ustaleniem pewnych faktów, dotyczących zdarzenia. Może to być na przykład przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, czy fakt, że wypłata odszkodowania jest ściśle powiązana z toczącym się przeciwko sprawcy, procesem karnym lub cywilnym.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie jest w stanie wypłacić odszkodowania w ustawowym terminie, ma obowiązek poinformować o tym poszkodowanego. W uzasadnieniu musi podać przyczynę opóźnienia wypłaty odszkodowania oraz przewidywany termin, w którym poszkodowany otrzyma pieniądze na konto.

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC sprawcy w terminie do 60 dni, nie informując o tym poszkodowanego, wówczas uznaje się, że ubezpieczyciel zgadza się na wszystkie warunki wypłaty (włączając w to akceptację odwołania od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego).

Jaką kwotę można dostać z odszkodowania z OC sprawcy?

Kwota odszkodowania z OC sprawcy, jaką może otrzymać poszkodowany, zależna jest od kilku czynników, wśród których należy wyróżnić:

Co wpływa na wysokość odszkodowania z OC sprawcy?

Dodatkowym czynnikiem, zmieniającym wysokość odszkodowania, jest koszt najęcia pojazdu zastępczego. Aby otrzymać rekompensatę za szkody, powiększoną o ten koszt, samochód zastępczy z OC sprawcy musi zostać wynajęty bezpośrednio przez poszkodowanego. Zwrotu kosztów dokonuje się po przedstawieniu faktury za najem pojazdu zastępczego.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – co mogę zrobić?

Niestety, większość ubezpieczycieli korzysta z różnych sposobów na obniżanie odszkodowań, takich jak wpisanie do kosztorysu niższej kwoty za roboczogodzinę pracy mechanika, lub zastosowanie zamienników zamiast części oryginalnych. 

Można oczywiście złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ale samodzielna walka raczej nie przyniesie zbyt dużych sukcesów. Owszem, poszkodowany dostanie kilkaset złotych dopłaty, ale wciąż będzie to kwota niewspółmierna do kosztu napraw.

Alternatywą dla samodzielnych prób uzyskania wyższego odszkodowania z OC sprawcy, jest zgłoszenie się do firmy odszkodowawczej, takiej jak Helpfind. Oferujemy bezpłatną analizę kosztorysu oraz sprawdzenie wszystkich dokumentów, które przysłał do poszkodowanego ubezpieczyciel.

Jeśli analiza wykaże, że ubezpieczyciel powinien wypłacić większą kwotę odszkodowania, wówczas nasz konsultant kontaktuje się z poszkodowanym w celu ustalenia warunków umowy sprzedaży szkody komunikacyjnej. 

Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, wysyłamy do klienta umowę cesji wierzytelności. Po otrzymaniu podpisanego przez poszkodowanego egzemplarza ustalona kwota trafia na jego konto maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych.

Takie rozwiązanie, poza szybkością wypłacenia dodatkowych pieniędzy, ma jeszcze jeden zasadniczy plus. Nawet jeśli skierowanie sprawy do sądu, o wypłatę odszkodowania zakończy się porażką, Helpfind nie wróci do Ciebie o zwrot wypłaconej kwoty. To my bierzemy na siebie całe ryzyko!

Podsumowanie

  • Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego pojazd został uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego. Świadczenie pieniężne przysługuje również wszystkim, którzy wskutek wypadku, doznali obrażeń ciała.
  • Do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy wypadku, konieczne jest zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym osoba, która spowodowała wypadek, ma wykupioną polisę komunikacyjną.
  • Na zgłoszenie szkody, poszkodowani mają 3 lata od jej powstania. Termin ten jest wydłużony do 20 lat, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wypadek lub kolizja powstały w wyniku popełnienia przestępstwa.
  • Większość ubezpieczycieli zaniża wartość odszkodowań, najczęściej obniżając kwotę, która widnieje na kosztorysie naprawy pojazdu. Na szczęście, każdy poszkodowany ma prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela i podjęcia walki o wyższą kwotę odszkodowania.
  • Jeśli nie chcesz samodzielnie walczyć z bankiem o wyższe odszkodowanie, zgłoś się do nas! Oferujemy darmową weryfikację kosztorysu, a w przypadku zaniżenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela, również dopłatę do świadczenia.

Źródła:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ubezpieczenia-obowiazkowe-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-i-17041156/art-14

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
pozew o odszkodowanie

27.11.2023

15 min

Pozew o odszkodowanie za uszkodzony samochód – czy warto?

Masz uszkodzony samochód i chcesz złożyć pozew? Sprawdź, jak go przygotować i dowiedz się, czy warto się tego podejmować....

Samochód

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

10.11.2023

11 min

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

Odstąpienie od umowy kupna samochodu to możliwość, która przysługuje praktycznie każdemu kupującemu. Dowiedz się, kiedy i jak możesz to zrobić!...

Samochód

Bezpośrednia Likwidacja Szkód BLS

09.11.2023

7 min

BLS - czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

BLS to program umożliwiający poszkodowanym kierowcom skorzystanie z usług swojego ubezpieczyciela zamiast ubezpieczyciela sprawcy po wypadku lub koliz...

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line