/

Urazy
Poślizgnięcie lub potknięcie – czy należy się odszkodowanie?

Poślizgnięcie lub potknięcie – czy należy się odszkodowanie?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

19.12.2022

Poślizgnięcia i potknięcia mogą prowadzić do poważnych urazów. Czy należy Ci się odszkodowanie za uraz doznany wskutek upadku? Od kogo je uzyskać? Ile możesz dostać? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku – czy to w ogóle możliwe?

Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Wymaga tylko odpowiednich okoliczności, a także starań z Twojej strony. Nie bez znaczenia pozostaje też pomoc profesjonalistów. Z taką pomocą cały proces jest zdecydowanie szybszy, łatwiejszy i pozbawiony zbędnej frustracji. Samo odszkodowanie też otrzymasz wtedy w zdecydowanie wyższej kwocie.

Podmiot odpowiedzialny musi wypłacić Ci odpowiednie odszkodowanie po upadku na śliskiej nawierzchni chodnika zimą czy też po upadku na skutek wystającej w chodniku kostki pozostawionej po robotach budowlanych lub w ich trakcie.

Kto to będzie? To zależy. Niżej opisujemy, kto ma obowiązek utrzymania nawierzchni w odpowiednim stanie w konkretnych miejscach i okolicznościach.

Odpowiedzialność w przedstawionych poniżej sytuacjach jest uwarunkowana prawnie na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, a także na podstawie art. 417. z kodeksu cywilnego (odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej).

Kto odpowiada za stan chodnika w mieście, na wsi i przy drogach poza terenem zabudowanym?

Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę nie zawsze jest proste. Poniżej wypisaliśmy jednak różne miejsca i sytuacje, w których może dojść upadku.

Odpowiedzialność gminy

W mieście często możesz napotkać chodniki i drogi dla pieszych, na których dozwolone jest parkowanie i płatny postój. Za uprzątnięcie śniegu, lodu i innych nieczystości w takich miejscach odpowiada gmina. Podobnie jest z jezdnią. Gmina jest oczywiście obowiązana do posiadania odpowiedniej polisy OC, dlatego uzyskanie odszkodowania po wykazaniu winy nie będzie się wiązało ze zbędnym oczekiwaniem, bo ubezpieczyciel od razu wypłaci całą należną Ci kwotę.

Co ważne, zarząd drogi publicznej musi też zadbać o to, aby właściciele nieruchomości przy drogach publicznych uprzątnęli z nich wszelkie zanieczyszczenia, a także śnieg oraz lód. Zatem odpowiedzialność leży po stronie sprawującego nadzór, jeśli nie dopilnował oczyszczenia chodnika lub drogi dla pieszych.

Za drogi wiejskie i leżące przy nich chodniki również odpowiada zarząd gminy.

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości

Do kogo należy chodnik przed domem przy drodze wewnętrznej? To właściciel nieruchomości musi zadbać o utrzymanie czystości na chodniku położonym wzdłuż swojego terenu. Jeśli zatem przewrócisz się na chodniku leżącym przy czyjejś posesji, to za Twoją szkodę odpowiadać będzie jej właściciel. Choć nie zawsze, bo ten obowiązek nie dotyczy właścicieli nieruchomości leżących obok takich chodników, gdzie dozwolone jest parkowanie pojazdów samochodowych. Wtedy odpowiedzialność spadnie na gminę.

No dobrze, ale z jakiej polisy taka osoba ma w ogóle pokryć Twoją szkodę? Może to zrobić z polisy OC w życiu prywatnym, jeśli taką posiada. A wiedz, że nie jest ona obowiązkowa. Co w takim razie możesz zrobić, jeśli właściciel nieruchomości nie ma takiej polisy? Pozostanie Ci egzekwowanie odszkodowania bezpośrednio od właściciela. Po wykazaniu winy będzie on musiał pokryć doznane przez Ciebie szkody z własnej kieszeni.

Odpowiedzialność przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

Jeśli zdarzy Ci się upadek spowodowany przyczyną zewnętrzną na obszarze przystanku komunikacji miejskiej, to odpowiedzialność spadnie na przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, które odpowiada za ten przystanek. Przyczyną może być nie tylko lód, ale także wystająca kostka, której przedsiębiorstwo nie uprzątnęło.

Odpowiedzialność na drogach poza terenem zabudowanym

Kto odpowiada za czystość i odpowiedni stan konkretnych dróg?

 • Drogi gminne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od konkretnej gminy,
 • drogi powiatowe – zarząd powiatu,
 • drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
 • drogi krajowe i autostrady – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Kto odpowiada za stan chodnika na osiedlu?

Osiedla mieszkaniowe często są wypełnione blokami jednego dewelopera, a czasami odpowiada za nie ta sama spółdzielnia mieszkaniowa. To właśnie spółdzielnia stanowi podmiot zarządzający nieruchomością i może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku braku staranności w utrzymaniu czystości na chodnikach i drogach leżących na jej terenie.

Kto odpowiada za stan nawierzchni na wejściu do sklepu lub innego podobnego budynku?

Odpowiedzialność w takich sytuacjach jest uzależniona od kategorii budynku, a nawet od konkretnego miejsca w budynku, jeśli znajduje się tam wiele sklepów, biur, kawiarni czy restauracji.

W budynkach wielkopowierzchniowych za korytarze, klatki schodowe i inne wspólne części budynku odpowiada właściciel całego budynku. Z kolei za szkody wyrządzone w obrębie konkretnych sklepów czy biur odpowiadają ich najemcy.

Czasami właściciele decydują się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, której zadaniem jest dbanie o zarządzanie nieruchomością w zakresie utrzymywania czystości. w takiej sytuacji to konkretna firma jest odpowiedzialna za wszelkie szkody powstałe na skutek jej zaniedbań.

Kto jest odpowiedzialny za stan chodników i dróg podczas robót budowlanych?

Punkt 2. art. 5. z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie pozostawia żadnych wątpliwości w zakresie odpowiedzialności podczas remontów i innych robót budowlanych. Za każdą szkodę wyrządzoną na skutek nieuwagi bądź zaniedbania odpowiadać będzie wykonawca robót budowlanych.

Może to być np. nieoznakowana dziura, do której wpadniesz albo wystająca kostka, o którą się potkniesz.

Za każdy uraz wyrządzony w taki sposób ponosi odpowiedzialność wykonawca robót, jeśli nie zadbał o zachowanie porządku na budowie lub odpowiednie oznakowanie niebezpieczeństw.

Wyjątki od odpowiedzialności

Może się zdarzyć tak, że utrzymanie odpowiedniego stanu dróg i chodników będzie niemożliwe nawet przy zachowaniu najwyższej staranności. Oczywiście w takim przypadku właściciel nieruchomości czy gmina nie mogą odpowiadać za szkody, bo tak naprawdę nie zawinili. Ważne jest, aby osoby odpowiadające za utrzymanie należytego stanu dróg i chodników podjęły odpowiednie działania.

Kwestie losowe, które mogą się przyczynić do uchylenia od odpowiedzialności:

 • gołoledź,
 • obfite i niespodziewane opady śniegu,
 • bardzo gwałtowny spadek temperatury,
 • nagła awaria sprzętu (to dotyczy akurat głównie odśnieżania dróg, a nie chodników),
 • niespodziewane i nieplanowane braki kadrowe wśród osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku.

Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie – jak je uzyskać?

Niestety nie będzie Ci łatwo uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie. Samo zgłoszenie szkody może się okazać niewystarczające, bo w takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny za powstanie urazu może stosunkowo łatwo odeprzeć stawiane mu zarzuty.

To na Tobie, jako osobie poszkodowanej, leży ciężar udowodnienia winy osoby, która jest obowiązana do utrzymania porządku na chodniku lub na drodze. Wiąże się to z odpowiedzialnością na zasadzie winy, jaką ponoszą takie osoby i podmioty w związku z wypadkami bez udziału osób trzecich. Musisz zatem zadbać o odpowiednie dowody, czyli zdjęcia z miejsca zdarzenia i świadków, a także dokumentację medyczną dotyczącą obrażeń ciała doznanych w wyniku poślizgnięcia lub potknięcia. Możesz też wezwać na miejsce zdarzenia policję.

Dochodzi też kwestia tego, że nie zawsze będziesz wiedzieć, do kogo dokładnie trzeba zgłosić konkretną szkodę. To jak najbardziej zrozumiałe, bo temat jest dosyć szeroki i zawiły.

Najlepiej będzie, jeśli zgłosisz się do nas. Możemy bezpłatnie przeanalizować Twoją sytuację. Po analizie zaproponujemy Ci możliwie najlepsze rozwiązanie. Wszystko odbywa się w formie online – nie musisz nigdzie jechać, a w razie potrzeby istnieje możliwość wideorozmowy z naszym ekspertem.

Przykład sprawy sądowej o odszkodowanie za poślizgnięcie

Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 grudnia 2020 r. (I C 1836/19)

Poszkodowana kobieta poślizgnęła się na chodniku ze względu na jego zły stan techniczny (dziury i nierówności), a także ze względu na topniejący śnieg, który nie został z niego uprzątnięty. Kobieta zgłosiła szkodę bezpośrednio do gminy, która przekazała je dalej do firmy odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na drogach i chodnikach należących do pozwanej gminy. Firma uchyliła się od odpowiedzialności, ponieważ umowa zawarta z gminą nie obejmowała fragmentu chodnika, na którym doszło do wypadku.

Poszkodowana doznała w wyniku upadku złamania nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej, a sąd przyznał jej 3489,49 zł tytułem odszkodowania, czyli zwrotu poniesionych kosztów oraz 21 510,51 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Łączna kwota, jaką dostała kobieta wynosi więc 25 000,00 zł.

Dlaczego poszkodowanej udało się wygrać proces i uzyskać odszkodowanie?

Przede wszystkim wpływ na to miały przedstawione przez jej pełnomocnika dowody. Były to zeznania dwóch naocznych świadków, a także zdjęcia z miejsca zdarzenia. Z kolei właściciel działki nie został pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ chodnik nie przylega bezpośrednio do jego posesji.

wniosek o odszkodowanie za upadek na chodniku

Wniosek o odszkodowanie za upadek na chodniku

Jak napisać wniosek o odszkodowanie do zarządcy drogi? Pismo musi być sporządzone z należytą starannością. Zachowaj formalny ton wypowiedzi i załącz niezbędne dowody w postaci kopii:

 • dokumentacji medycznej,
 • zdjęć z miejsca zdarzenia,
 • notatki policyjnej z miejsca zdarzenia,
 • ewentualnych zeznań naocznych świadków wypadku.

Swoje stanowisko musisz uargumentować w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne i orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego oferujemy Ci profesjonalną pomoc w tym zakresie. Wystarczy, że się do nas zgłosisz – bezpłatnie przeanalizujemy sytuację.

Podsumowanie

 • Utrzymanie nawierzchni w należytym stanie to obowiązek, który może spoczywać na gminie, właścicielu nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, a nawet na zakładzie komunikacji miejskiej.
 • Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie może być trudne do uzyskania, dlatego bardzo ważne jest zebranie odpowiednich dowodów (zdjęcia, świadkowie, notatka policyjna).
 • Możemy Ci pomóc ustalić podmiot odpowiedzialny za naprawienie doznanej przez Ciebie szkody, a także poprowadzić dla Ciebie całą sprawę.

FAQ

Jak sprawdzić do kogo należy chodnik?

Powinna Ci w tym pomóc policja, ale nie zawsze tak będzie. Nasi prawnicy bez cienia wątpliwości określą, kto jest odpowiedzialny za dany fragment chodnika.

Czy poślizgnięcie jest przyczyną zewnętrzną?

Tak, o ile doszło do niego z winy osoby trzeciej.

Źródła

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kodeks cywilny
Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line