/

Urazy
Potrącenie pieszego - ubieganie się o stosowne odszkodowanie

Potrącenie pieszego - ubieganie się o stosowne odszkodowanie

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

20.12.2022

Potrącenie pieszego w większości przypadków wiąże się ze straszliwymi konsekwencjami. Na osoby poruszające się pieszo należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, nie są osłonięte karoserią, a także nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych czy pasów bezpieczeństwa. W tym artykule bliżej przyjrzymy się temu, co wpływa na wysokość kary za potrącenie oraz czy piesi mogą zostać ukarani, jeśli przechodzą w miejscu do tego wyznaczonym.

Potrącenie pieszego na pasach

Na przestrzeni ostatnich lat potrącenie pieszego na pasach to coraz rzadszy widok. Nie dzieje się to oczywiście bez przyczyny. Największy spadek można było zaobserwować na przełomie 2019 i 2020 roku, co prawdopodobnie było spowodowane sporymi zmianami w przepisach dotyczących przechodzenia przez pasy, które były pierwotnie zaplanowane na 2020 rok, a ostatecznie weszły w życie w czerwcu 2021 r.

Zmiany dotyczyły głównie momentu, w którym pierwszy ma pierwszeństwo podczas korzystania z przejścia dla pieszych. Wcześniej to pierwszeństwo przysługiwało dopiero po wejściu na jezdnię. Po zmianach z 2021 roku kierowcy muszą uważać także na pieszych, którzy dopiero zamierzają wejść na pasy.

No dobrze, ale zmiany weszły w życie w 2021 r., kiedy spadek liczby wypadków na przejściach dla pieszych nie był aż tak duży. Różnica między rokiem 2019 a 2020 wyniosła aż 595 wypadków, natomiast w kolejnym roku liczba ta spadła jeszcze o 285. Można zatem założyć, że już sam projekt zmian i oswajanie się z nim ze strony zarówno pieszych, jak i kierowców wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

potrącenie na pasach

Lekkie potrącenie pieszego – czy trzeba wzywać policję?

Jeśli podejrzewasz u siebie jakiekolwiek obrażenia na ciele po potrąceniu, to zdecydowania tak – wezwij policję. Dzięki temu funkcjonariuszę będą mogli ocenić, kto zawinił, a także sporządzą notatkę policyjną, które będzie Ci potrzebna podczas dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Najlepiej wezwać policję nawet wtedy, kiedy nie czujesz żadnego bólu, ale karoseria samochodu uderzyła w Twoje ciało. Urazy mogą dać o sobie znać dopiero za jakiś czas, dlatego notatka policyjna może się wtedy przydać – dzięki niej uzyskasz solidny dowód w postępowaniu odszkodowawczym.

Wyroki za potrącenie pieszego na pasach

Wyrok Sądu Rejonowego w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. (II K 50/15)

Poszkodowana przechodziła przez przejście dla pieszych, ale nie zachowała należytej ostrożności i weszła na przejście zza pojazdu, który zasłaniał jej jezdnię. Takim zachowaniem przyczyniła się w niewielkim stopniu do spowodowania wypadku, którego była ofiarą.

kierowca samochodu w stanie nietrzeźwości nie ustąpił jej pierwszeństwa, w wyniku czego zaistniało potrącenie pieszego na pasach. Kodeks karny przewiduje odpowiednią karę za takie zdarzenie, jeśli doszło do wywołania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu powyżej dni 7. W tym przypadku tak właśnie było. Poszkodowana doznała wstrząśnienia mózgu, krwiaka śródmózgowego lewej półkuli, złamania szyjki lewej kości udowej, a także zakrzepicy żył głębokich lewej nogi i złamania przezkrętarzowego.

Sprawca wypadku został skazany na 18 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wyroku na okres 4 lat, a także orzeczono mu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 6 lat.

Sąd przyznał poszkodowanej kwotę 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r. (IV K 981/12)

Poszkodowany był mężczyzną w wieku 85 lat i poruszał się o lasce. Przechodził przez przejście dla pieszych z niewielką prędkością, typową dla osoby w swoim wieku. Do pasów dojeżdżał w tym momencie samochód osobowy, poruszający się z prędkością ok. 25 km/h. Jego kierowca próbował uniknąć zderzenia, skręcając w lewo, ale niestety i tak doszło do potrącenia przy prędkości kolizyjnej 14,98 km/h.

Pomimo tego, że prędkość ta była bardzo niska, potrącony 85-latek i tak odniósł śmiertelne obrażenia, co było spowodowane w dużej mierze jego wiekiem i wynikającym z niego ogólnym stanem zdrowia.

Bezpośrednią przyczyną zgonu były liczne wylewy, które doprowadziły do wstrząsu urazowo-krwotocznego. Sąd ocenił sytuację w taki sposób, że sprawca doprowadził do śmierci poszkodowanego, ponieważ nie dostosował techniki i taktyki jazdy.

Zmarły 85-latek był ojcem i dziadkiem dwójki poszkodowanych. Każdemu z nich sąd przyznał 5000 zł zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy. Dlaczego takie małe kwoty? Ze względu na wiek zmarłego, który nie był w najlepszym stanie zdrowotnym, choć jego tak nagłe odejście i tak musiało być dla poszkodowanych straszną tragedią.

Jak uzyskać odszkodowanie za urazy doznane wskutek potrącenia?

Jak uzyskać odszkodowanie? Potrącenie pieszego na pasach to straszna tragedia. Osobie poszkodowanej lub jej rodzinie należy się z tego tytułu odpowiednie zadośćuczynienie od sprawcy.

Jeśli osoba poszkodowana poniesie śmierć na pasach, to najbliżsi członkowie jej rodziny mogą się ubiegać o stosowne zadośćuczynienie. Przysługuje im również zwrot kosztów związanych z leczeniem i koszty pogrzebu. Jeżeli bliska Ci osoba zmarła w wyniku potrącenia, to należy Ci się rekompensata.

Jeśli samemu jesteś ofiarą potrącenia i cierpisz w związku z jego skutkami, to możemy Ci pomóc uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Wystarczy, że zgłosisz się do nas, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację. Po analizie możemy wystąpić w Twoim imieniu i uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozliczamy się tylko i wyłącznie za sukces, dlatego nie ponosisz żadnego ryzyka.

Potrącenie na przejściu dla pieszych – odszkodowanie dla osoby poszkodowanej

Gdy dojdzie do potrącenia pieszego na pasach, może on ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia. Zgodnie z art. 436. kodeksu cywilnego każdy kierowca odpowiada za szkodę poniesioną przez pieszego na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że pieszy, który doznał uszczerbku na zdrowiu, dostanie odszkodowanie nawet bez wykazywania winy kierowcy. Po stronie kierującego leży udowodnienie ewentualnej winy pieszego, aby zostało zastosowane przyczynienie.

Jeśli to pieszy zawinił kierowca może być zwolniony z odpowiedzialności w kwestii. W przypadku winy obustronnej osoba poszkodowana może otrzymać zmniejszone świadczenie o stopień przyczynienia się do wypadku. Ponieważ to pieszy ma pierwszeństwo na pasach, a nie kierowca i to pojazd musi przepuścić pieszego, a nie odwrotnie.

W zależności od okoliczności poszkodowanemu może się należeć:

 • pokrycie kosztów leczenia: wizyty u specjalistów, zwrot kosztów przejazdu do placówek medycznych, czy opieki nad poszkodowanym
 • zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie i ból
 • renta uzupełniająca.

Wszystkie te świadczenia powinny rekompensować w całości poniesione straty przez poszkodowanego. Szacowaną wartość odszkodowania oblicza się w oparciu o wielkość faktycznego uszczerbku na zdrowiu, czas trwania cierpienia fizycznego i psychicznego czy też tego, jak zdarzenie to wpłynęło na samą osobę poszkodowaną. Kwota ta może zostać oszacowana dopiero po dokładnej analizie dokumentów medycznych i przedstawieniu negatywnych skutków wypadku.

Osoba, która została potrącona na pasach, powinna zgłosić się po wypłatę odszkodowania bezpośrednio do ubezpieczyciela. Ten ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody, w niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach czas ten wynosi 90 dni. Bardzo ważna w tym przypadku jest szczegółowe udokumentowanie urazu.

Co grozi kierowcy za potrącenie pieszego na pasach?

Kierowca, który potrącił pieszego na pasach, musi liczyć się z konsekwencjami. Wysokość kary będzie uzależniona od okoliczności oraz skutków zdarzenia. W świetle prawa najsurowiej są karani kierowcy, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Co grozi za potrącenie pieszego na pasach, jeśli konsekwencjami zdarzenia była jego śmierć lub wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu?

Najwyższą karą przewidzianą za potrącenie pieszego jest kara 12 lat więzienia. Sąd może również orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów. Przy popełnieniu przestępstwa z art. 178. § 1 zakaz ten jest orzekany obligatoryjnie na co najmniej 3 lata, a czasami nawet dożywotnio.

Jeśli pieszy nieumyślnie wszedł na jezdnię pod pędzący samochód, to nie wyklucza to odpowiedzialności kierowcy właśnie dlatego, że jechał za szybko.

Jednak z drugiej strony pieszy ma całkowity zakaz wchodzenia na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd. W praktyce złamanie tego przepisu przez pieszego nie zawsze ochroni kierowcę.

kiedy pieszy jest winny wypadku

Potrącenie pieszego na pasach – kodeks karny i prawo wykroczeń

Kierujący, który potrącił pieszego, musi się liczyć z tym, że mogą mu zostać postawione następujące zarzuty:

 • zarzut popełnienia wykroczenia – z art. 86. § 1. Kodeksu wykroczeń, który brzmi: kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny (potrącenie pieszego bez uszczerbku na zdrowiu).
 • zarzut popełnienia przestępstwa – z art. 177. § 1. Kodeksu karnego, w którym: kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157. § 1., podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • zarzut popełnienia przestępstwa – z art. 177. § 2. Kodeksu karnego, który mówi, że: jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • zarzut popełnienia przestępstwa – z art. 178. § 1. Kodeksu karnego, który dotyczy osób, które w chwili spowodowania wypadku znajdowały się w stanie nietrzeźwym lub były pod wpływem środków odurzających, albo zbiegły z miejsca zdarzenia: sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177. § 2. w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Podsumowanie

 • Pieszy ma pierwszeństwo już w trakcie wkraczania na jezdnię.
 • Uzyskanie całego należnego odszkodowania po potrąceniu nie należy do najprostszych rzeczy, ponieważ ubezpieczyciele bardzo zaniżają przyznawane kwoty.
 • Możesz uzyskać profesjonalną pomoc naszej firmy. Analiza sprawy jest bezpłatna, a rozliczamy się tylko za sukces.
 • Co roku na polskich drogach dochodzi do coraz mniejszej liczby wypadków z udziałem pieszych, na co wpływ miały zmiany przepisów, a także rosnąca uważność uczestników ruchu drogowego.

Źródła

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Wyrok Sądu Rejonowego w Wołowie z dnia 30 września 2015 r. (II K 50/15)

Wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r. (IV K 981/12)

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line