zadośćuczynienie a odszkodowanie z oc sprawcy - co musisz wiedzieć?

Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy – podobieństwa i różnice

Poszkodowany zgłaszając szkodę ma możliwość uzyskania dwóch odmiennych form naprawienia szkody. Poszkodowani jednak nie zawsze wiedzą, co różni zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy . Z poniższego artykułu dowiesz się, czym się różnią i kiedy możesz je uzyskać.

Istota zadośćuczynienia i odszkodowania

Zadośćuczynienie jest roszczeniem, które ma celu rekompensatę szkody o charakterze niemajątkowym. Jego istotą jest rekompensata za negatywne przeżycia związane z wypadkiem, a także za doznane cierpienie. Warto podkreślić, że zadoścuczynienie z oc sprawcy możliwe jest zarówno, gdy poszkodowany odniósł cierpienie fizyczne, jak i psychiczne. Świadczenie to można zatem uzyskać zarówno w przypadku, gdy poszkodowany doznał ciężkich urazów i bólu, jak i np.: traumy. Kwota zadośćuczynienia uzależniona jest bezpośrednio od intensywności doznanych obrażeń i cierpień. Świadczenie to przyznawame jest na podstawie artykułu 445 kodeksu cywilnego.

Ubezpieczyciel ustalając wysokość zadośćuczynienia bierze pod uwagę m.in. następujące czynniki:

 • wiek i płeć poszkodowanego,
 • stopień powstałego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez poszkodowanego (który mierzy się poprzez doznane kalectwo, oszpecenie, powstałe ograniczenia ruchowe),
 • długotrwałość leczenia obrażeń ciała, okres rehabilitacji, okres dochodzenia do pełnej sprawności,
 • niekorzystne widoki na przyszłość osoby poszkodowanej.

Ponadto o zadośćuczynienie z oc sprawcy mogą się również starać osoby, które w wypadku komunikacyjnym straciły bliskiego członka rodziny. Ubezpieczyciel sprawcy przy ustalaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej zwraca uwagę m. in. na relacje pomiędzy zmarłym a uprawnionym. Ponadto ubezpieczyciel bada skutki, jakie wywołała śmierć bliskiego w sferze psychicznej.

Osoba poszkodowana może również dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Ma ono na celu zrekompensowanie powstałej szkody majątkowej. Funkcją odszkodowania jest pokrycie szkody rzeczywistej oraz utraconych korzyści, jakie osoba poszkodowana mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło wypadku.

Towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga od poszkodowanego przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki np.:

 • faktur,
 • rachunków,
 • paragonów

Poszkodowany może starać się zarówno o zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, jak i naprawą samochodu, czy wynajmem pojazdu zastępczego.

Jeżeli w wypadku śmierć poniosła osoba najbliższa, to istnieje również możliwość dochodzenia roszczeń o zapłatę tzw. stosownego odszkodowania. Aby je uzyskać należy udowodnić ubezpieczycielowi pogorszenia się sytuacji materialnej na skutek tragicznej śmierci bliskiego.

Różnice pomiędzy zadośćuczynieniem a odszkodowaniem

Zadośćuczynienie i odszkodowanie są pojęciami, które w języku potocznym często są stosowane zamiennie. Osoba poszkodowana myśląca o odszkodowaniu po wypadku samochodwym musi zdawać sobie sprawę z różnic pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Dlaczego to takie ważne? Poszkodowany może nie uzyskać wszystkich należnych mu świadczeń, np.: gdy nie wie, że oprócz odszkodowania może uzyskać zadośćuczynienie. Jego roszczenie może też zostać uznane za bezzasadne, np.: gdy złoży wniosek o zadośćuczynienie z oc sprawcy, gdy w rzeczywistości będzie miał na myśli odszkodowanie.

zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy - najważniejsze różnice

Najważniejsze z nich można scharakteryzować w następujący sposób:

 • Zadośćuczynienie z oc sprawcy jest formą naprawienia szkody o charakterze niemajątkowym, natomiast odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować powstałą szkodę majątkową.
 • Funkcją zadośćuczynienia jest rekompensata cierpień psychicznych i fizycznych związanych z doznanymi obrażeniami ciała. Odszkodowanie zaś ma na celu pokrycie strat majątkowych, które osoba poszkodowana poniosła w wyniku wypadku, tak, gdy poszkodowany poniósł szkodę osobową
 • Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy, odszkodowanie można uzyskać w formie różnorodnych świadczeń, także cyklicznych, np.: w formie renty.
 • odszkodowanie można uzyskać na zwykłej drodze likwidacji szkody poprzez zgłoszenie do ubezpieczyciela.Kwotę zadośćuczynienia trudno jest ustalić, dlatego często sprawy tego typu mają finał w sądzie.
 • Kwota zadośćuczycznienia powinna też rekompensować cierpienia związane ze stratą bliskiej osoby. Tymczasem odszkodowanie za śmierć bliskiego pokrywa np.: tylko koszty pogrzebu.

Podobieństwa pomiędzy zadośćuczynieniem a odszkodowaniem

Pomimo wielu różnic, jakie występują pomiędzy zadośćuczynieniem a odszkodowaniem warto podkreślić, że da się wyodrębnić pomiędzy nimi kilka cech wspólnych. Obydwie formy naprawienia szkody charakteryzują się następującymi podobieństwami:

 • Są świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi na rzecz osoby poszkodowanej lub uprawnionych.
 • O zadośćuczynienie z oc sprawcy i odszkodowanie można się starać w związku z doznanymi obrażeniami ciała oraz śmiercią osoby bliskiej,
 • Są świadczeniami pieniężnymi, o których zapłatę można dochodzić z ubezpieczenia OC sprawcy
 • Zadośćuczynienie i odszkodowanie mają za zadanie naprawić skutki powstałej szkody.
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą być wypłacone, gdy poszkodowany doznał rozstroju zdrowia

Czy można uzyskać tylko jedno świadczenie?

Według kodekcu cywilnego świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela muszą pokryć wszystkie poniesione przez niego straty. Odszkodowanie i zadośćuczynienie to niezależne od siebie świadczenia. To oznacza, że poszkodowany może uzyskać zarówno zadośćuczynienie, jak i świadczenia wchodzące w skład odszkodowania.

Za szkodę osobową poszkodowany może uzyskać:

 • zwrot kosztów leczenia
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 • rentę
 • zwrot utraconego dochodu

W przypadku szkody rzeczowej poszkodowanemu należy się:

 • odszkodowanie na naprawę pojazdu
 • odszkodowanie za utracone korzyści
 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu
 • zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego

Warto też zwrócić uwagę, że wysokość odszkodowania nie zależy od wysokości zadośćuczynienia. Ich wysokość dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb osoby poszkodowanej.

Podsumowanie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to 2 różne świadczenia. Odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu, który miał wypadek nie ze swojej winy. Dzięki niemu poszkodowany uzyskuje rekompensatę za straty materialne, np.: zwrot poniesionych kosztów.

W przypadku szkód niematerialnych wypłacane jest zadośćuczynienie, gdy poszkodowany skarży się na np.: cierpienia psychiczne. Często znacznie kwota zadośćuczynienia przewyższa kwotę odszkodowania. Nie zawsze jednak jest możliwe. Zwykle towarzystwo ubezpieczeniowe przyznaje zadoścuczynienie przy poważnych wypadkach, gdzie poszkodowany doznał poważnych obrażeń, które mogą mieć wpływ na całe jego życie. Zadośćuczynienie może uzyskać także rodzina poszkodowanego, który zmarł w następstwie wypadku.

Nie jesteś pewien, jaka powinna być kwota zadośćuczynienia lub jak uzyskać dodatkowe świadczenia? Skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą, która uzyska stosowne świadczenia w Twoim imieniu.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Dopłata do odszkodowania Różnice pomiędzy... Helpfind - Dopłata do odszkodowania, różnice pomiędzy OC i AC

Dopłata do odszkodowania Różnice pomiędzy OC i AC

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że należy im się dopłata do odszkodowania. Jeszcze mniej wie, jak dodatkowe pieniądze zależą od...

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - sprawdź... Helpfind - Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - sprawdź czym się różnią te pojęcia!

Zadośćuczynienie a odszkodowanie to dwa różne świadczenia. Przysługują one w rożnych okolicznościach. Poszkodowani najczęściej o tym nie wiedzą.

Zadośćuczynienie z oc sprawcy a... Helpfind - Zadośćuczynienie z oc sprawcy

Zadośćuczynienie z oc sprawcy a faktycznie otrzymywana kwota

Zadośćuczynienie z oc sprawcy jest możliwością dla poszkodowanego, by zyskał należną kwotę odszkodowania, która wystarczy na jego leczenie.

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku... Helpfind - Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Mamy wypadek, w którym odnieśliśmy obrażenia ciała. Co robić, aby uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku w odpowiedniej wysokości? Najpierw...