/

Samochód
Pozew o odszkodowanie za uszkodzony samochód – czy warto?

Pozew o odszkodowanie za uszkodzony samochód – czy warto?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

27.11.2023

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,3/1271 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Pozew o odszkodowanie może być dobrym rozwiązaniem w przypadku niektórych szkód komunikacyjnych. Zastanów się jednak, czy to aby na pewno jest najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy warto złożyć taki pozew, pokazujemy alternatywne rozwiązania, a także pokazujemy, jak sporządzić pozew o odszkodowanie.

Sprawa cywilna o odszkodowanie – co trzeba wiedzieć?

Przede wszystkim musisz sobie zdawać sprawę z tego, że sprawy sądowe o odszkodowanie za szkodę w pojeździe nie zawsze są opłacalne. Dlaczego? Przede wszystkim z tego względu, że cały proces może potrwać bardzo długo. Kilka miesięcy, a czasami nawet kilka lat.

Są szybsze sposoby, żeby uzyskać od ubezpieczyciela uczciwą kwotę odszkodowania w formie rekompensaty pieniężnej. Oczywiście masz szansę na wyższe odszkodowanie, kierując sprawę do sądu, ale żaden adwokat czy radca prawny Ci tego nie zagwarantuje. Oznacza to, że możesz tylko stracić czas, nic nie zyskując. A pamiętaj, że to strona przegrana będzie odpowiedzialna za pokrycie kosztów procesu.

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie możesz złożyć w ciągu 3 lat od dnia, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe wydało decyzję w sprawie przyznania Ci odszkodowania. Alternatywą jest dopłata do odszkodowania. Jest ona określana często jako sprzedaż szkody OC.

Sprawa o odszkodowanie z powództwa cywilnego – ile to trwa?

Sprawa w sądzie na pewno będzie trwać co najmniej kilka miesięcy. Sprawy związane z odszkodowaniami prawie nigdy nie kończą się po pierwszej rozprawie. Ubezpieczyciele bronią swoich racji, więc reprezentujący ich adwokaci i radcowie prawni nie odpuszczają tak łatwo, nawet jeśli sprawa nie przebiega po ich myśli.

W związku z tym jako osoba poszkodowana nie tylko tracisz czas, ale również pieniądze, bo Twój pełnomocnik nie pracuje za darmo – trzeba zapłacić za każdą godzinę jego pracy. 

Wzór pozwu o odszkodowanie to nie wszystko – koszty sprawy o odszkodowanie

Zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego to również dodatkowe koszty składające się na całość opłat, którą klient musiałby ponieść w przypadku wkroczenia na drogę sądową.

Tu warto też przypomnieć, iż stawki minimalne, w tym również koszty zastępstwa procesowego dotyczące spraw o odszkodowanie, zostały określone w §2 Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

§  2.  [Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy] Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/oplaty-za-czynnosci-adwokackie-18236070

Warto jednocześnie zauważyć, iż to kwoty minimalne oraz zwykle zasądzane na rzecz powoda reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika w przypadku uwzględnienia powództwa w całości. Ewentualne ryzyko częściowego oraz całkowitego oddalenia powództwa ponosiłby poszkodowany, gdyby sam zdecydował się dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela. Ponadto rzeczywiste koszty obsługi prawnej są zazwyczaj wyższe od przedstawionych stawek minimalnych.

Pozew cywilny o odszkodowanie – czy to ma sens w przypadku szkody w pojeździe?

Ze sprawą sądową o odszkodowanie jest jak z niebezpieczną operacją. Adwokat, podobnie jak lekarz, nie zapewni Cię, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. 
Niestety możesz ponieść przykre konsekwencje porażki specjalistów. 

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest procesem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy. Zwykle nie jest więc możliwe, aby poszkodowany taką wiedzę posiadał, a więc jej uzyskanie (w postaci np. ekspertyz rzeczoznawców i adwokatów/radców prawnych) wiązałoby się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Zamiast rozprawy sądowej można po prostu sprzedać szkodę do firmy, która weźmie na siebie ryzyko i sama będzie procesować sprawę przed sądem. 

Dochodzenie swoich racji w kwestii odszkodowania za szkodę w pojeździe może być bardzo trudne, bo wymaga nie tylko wiedzy prawnej, ale także eksperckiej wiedzy motoryzacyjnej. Sprawia to, że na rozprawę będzie musiał być wezwany biegły z zakresu techniki samochodowej. Biegły pobierze wynagrodzenie, które będzie musiała pokryć strona przegrana. Co więcej, zatrudnienie adwokata też kosztuje, więc w przypadku przegranej koszty mogą być wręcz astronomiczne, a zysk zerowy. Ryzyko jest naprawdę spore.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań w firmie Helpfind

Jak napisać wniosek o odszkodowanie wzór

Ubezpieczyciel odmówił przyznania Ci odszkodowania? Co zrobić, gdy PZU nie przyznała odszkodowania z OC sprawcy? Możesz napisać wniosek o odszkodowanie do sądu, ale nie wystarczy, że będzie to pierwszy lepszy wniosek. W związku z tym, że pismo kierujesz do sądu, musisz się zastosować do wymogów, jakie są stawiane wszystkim pismom procesowym.

Art.  126.  [Ogólne warunki pism procesowych]

§  1.  Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma;

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-126

Jak widać, wymogi dla pism procesowych są dosyć konkretne, dlatego warto się ich trzymać, żeby sąd przyjął wniosek o odszkodowanie. Musisz jednak mieć świadomość, że samo napisanie i złożenie wniosku do sądu może być niewystarczające, aby sąd przyznał Ci odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli ubezpieczyciel rzeczywiście odmówił przyjęcia odpowiedzialności za szkodę, to sprawa może być bardzo trudna do wygrania, jeśli nie masz solidnych dowodów, dzięki którym wykażesz swoje racje przed sądem.

Pamiętaj też, że do pisma musisz dołączyć dokumenty potrzebne do odszkodowania PZU lub jakiejkolwiek innej ubezpieczalni.

Pozew o odszkodowanie wzór – treść pozwu

Chcesz samemu napisać pozew o zapłatę odszkodowania? W takim razie musisz bardzo precyzyjnie przedstawić swoje roszczenie 

Na samym dole pozwu powinien się znaleźć podpis powoda, gdyż jest to ustawowy podpis strony. Może też się tam znaleźć podpis pełnomocnika, jeśli takowy Cię reprezentuje.

Dodatkowo pozew o odszkodowanie musi być zgodny z art. 187. Kodeksu postępowania cywilnego, w którym są opisane dodatkowe kwestie, tym razem już specjalnie dla pozwu, czyli wykraczające poza zwykłe wymagania pisma procesowego. 

Art.  187.  [Treść pozwu]

§  1.  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

§  2.  Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2) dokonanie oględzin;

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

4) zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Źródła: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-187

Określ rodzaj pisma i zapisz niezbędne dane

Musisz określić, że pismo, które kierujesz do sądu, to właśnie pozew o odszkodowanie. Niezbędne będą też dane obu stron sporu, czyli dane Twoje i pozwanego podmiotu. 

To bardzo ważne, żeby jako stronę pozwaną wpisać ubezpieczyciela sprawcy, a nie samego sprawcę wypadku, bo wówczas sprawca i tak wezwałby ubezpieczyciela jako interwenienta ubocznego. Co więcej, zarówno sprawca jak i ubezpieczyciel mogliby mieć swoich adwokatów w sprawie, co mogłoby ją dodatkowo utrudnić.

Przedstaw swoje roszczenia

W pozwie musisz przedstawić konkretne roszczenie. Musisz więc z góry wiedzieć, jakiej kwoty żądasz w ramach odszkodowania z OC sprawcy. Może Ci w tym pomóc rzeczoznawca samochodowy, ale niestety taka usługa wiąże się z konkretną opłatą. 

Pamiętaj też, że im wyższą kwotę wpiszesz jako swoje roszczenie, tym trudniej będzie Ci wygrać proces w 100%. A rozliczenie po rozprawie wygląda w taki sposób, strony muszą pokryć koszty sądowe w takim stopniu, w jakim wygrały sprawę.

Jeśli przykładowo będziesz żądać od ubezpieczyciela kwoty 10 000 zł, a sąd przyzna Ci tylko 7000 zł, to wówczas wygrasz sprawę w 70% i trzeba będzie pokryć 30% kosztów sądowych. Dostaniesz też tylko 70% zwrotu za koszty pełnomocnictwa (minimalne stawki, o których pisaliśmy wcześniej).

Uzasadnij roszczenia

Gdy już przedstawisz szczegółowo swoje roszczenia, to trzeba będzie je uzasadnić. Można wręcz powiedzieć, że to najważniejsza część pozwu, bo to właśnie do uzasadnienia trzeba się odnieść podczas rozprawy. 

Jeśli zlecisz sporządzenie pozwu adwokatowi lub radcy prawnemu, to oczywiście taki specjalista odpowiednio uzasadni roszczenia, ale to kosztuje. Co więcej, profesjonalnie przygotowany pozew o odszkodowanie nie daje gwarancji wygrania sprawy. Rozprawy są nieprzewidywalne, a ubezpieczyciele również zatrudniają adwokatów. Dodatkowo adwokaci z towarzystw ubezpieczeniowych doskonale znają realia spraw odszkodowawczych, więc bez problemu poradzą sobie z odparciem argumentów prawnika, który nie jest ekspertem w tej dziedzinie.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej może być długotrwałe, wymagać nakładu czasu i zasobów, a takżę niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. Uzasadnienie pozwu to kluczowa kwestia, ale jest to bardzo trudne, bo wymaga specjalistycznej wiedzy z dwóch dziedzin: prawa i techniki samochodowej. Sprzedaż wierzytelności pozwala poszkodowanemu skoncentrować się na tym co ważne, a jest to likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku, oszczędzając cenny czas i środki, które musiałby wydać na obsługę prawną. Jednocześnie sprzedaż wierzytelności zapewnia konkretną kwotę. 

Łukasz Adamczyk, adwokat

Wniosek o odszkodowanie za zniszczenie mienia wzór dla szkody całkowitej

Jeśli ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą po zdarzeniu ubezpieczeniowym, w którym brałeś udział, to stracisz mnóstwo pieniędzy. To po prostu fakt, bo szkoda całkowita to dla towarzystwa ubezpieczeniowego doskonały sposób na spore oszczędności. 

Niestety wcale nie jest tak łatwo udowodnić, że ubezpieczyciel nie powinien orzec szkody całkowitej. Często jest to niemożliwe, bo jednak musisz mieć na uwadze, że koszty naprawy rzeczywiście mogą być na tyle wysokie, iż naprawa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. 

W takiej sytuacji pozew w sprawie szkody całkowitej powinien zawierać roszczenia nie o uznanie szkody za częściową, a raczej o zaniżenie wartości pojazdu i zawyżenie wartości wraku. Taki stan rzeczy jest związany z tym, że odszkodowanie w przypadku takiej szkody to różnica między wartością pojazdu sprzed szkody a wartością wraku. Im niższa wartość samochodu sprzed szkody i wyższa wartość wraku, tym niższa kwota odszkodowania.

Pozew o odszkodowanie i sprawa sądowa są zbyt czasochłonne i trudne – co robić?

Jak zgłosić szkodę auta, żeby dostać odszkodowanie w wysokiej kwocie? Tak naprawdę masz dwie opcje, żeby dostać naprawdę wysoką kwotę odszkodowania. Najwyższe odszkodowanie dostaniesz, jeśli wygrasz sprawę w sądzie, jednocześnie zatrudniając adwokata, który wyceni swoje usługi zaledwie na ustawowe minimum. 

Mam od kilku miesięcy nowy samochód prosto z salonu, ale nie zdążyłem jeszcze wykupić polisy AC, bo jakoś wypadło mi to z głowy. Miałem poważną stłuczkę. Niestety ubezpieczyciel wypłacił na tyle małą kwotę, że nie starczyło na naprawę w ASO. Nie da się ukryć, że chciałem naprawić samochód właśnie w ASO, bo przecież kilka miesięcy temu odebrałem go z salonu, więc jest praktycznie nowy. W serwisie wycena szkody samochodu wyniosła 20 000 zł, a ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 8463 zł. Zastanawiałem się nad pozwem, ale chciałem szybko dostać kasę na naprawę, więc zależało mi na czasie. Przemyślałem to i zgłosiłem się do Helpfind, bo zapewniali, że szybko dostanę kasę. Rzeczywiście tak było, bo pieniądze miałem na koncie już po kilku dniach, więc mogłem od razu zapłacić za naprawę. Jasne, w sądzie dostałbym pewnie trochę więcej, ale dopiero po wielu miesiącach. Stresu też nie było, bo wszystko załatwione bez problemu.

Pan Marcin, klient Helpfind

Podsumowanie

  • Pozew o odszkodowanie należy najpierw skierować do sądu I instancji, konkretnie będzie to sąd rejonowy.
  • Pozew powinien zawierać roszczenie o usunięcie skutków zdarzenia drogowego w formie wypłaty konkretnej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania.
  • Masz 3 lata od otrzymania decyzji w sprawie odszkodowania, żeby pozwać ubezpieczyciela do sądu.
  • Jeśli zależy Ci na czasie i obawiasz się ryzyka procesowego, to warto zdecydować się na dopłatę do odszkodowania.

Źródła

Kodeks postępowania cywilnego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Mucha J., Charakter prawny współuczestnictwa procesowego posiadacza pojazdu mechanicznego i ubezpieczyciela w procesie odszkodowawczym z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 1.

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii

01.07.2024

11 min

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie uzyska poszkodowany po uderzeniu w tył auta i jakie są koszty naprawy....

Samochód

uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line