Odszkodowanie za wypadek samochodowy dla osoby poszkodowanej

Odszkodowanie za wypadek samochodowy kto może się ubiegać?

W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego odszkodowania za wypadek komunikacyjny może się ubiegać każda osoba poszkodowana pod warunkiem, że nie jest sprawcą wypadku. W związku z tym o odszkodowanie może ubiegać się: pasażer pojazdu, pieszy potrącony przez pojazd i kierujący pojazdem, któremu szkodę wyrządził inny pojazd.

Kto może wystąpić o odszkodowanie z polisy OC?

W zależności od okoliczności samego zdarzenia pasażer może wystąpić o odszkodowanie z polisy OC pojazdu, którym podróżował lub z polisy OC drugiego pojazdu, jeżeli doszło do zdarzenia z winy tego drugiego. W sytuacji zderzenia dwóch pojazdów poszkodowany pasażer ma prawo zgłosić roszczenia do jednego z dwóch zakładów ubezpieczeń, gdyż odpowiedzialność ich względem pasażera jest solidarna. 

Gdy mamy do czynienia z poszkodowanym pieszym, odszkodowania dochodzi się od ubezpieczyciela pojazdu, który pieszego potrącił. Natomiast poszkodowany kierujący może dochodzić odszkodowania w przypadku zderzenia z innym pojazdem z polisy OC  pojazdu, z którym doszło do zderzenia. Kierujący pojazdem nie może dochodzić odszkodowania ze swojej polisy OC. Przed kierującym zamyka się droga do odszkodowania, gdy zostanie udowodnione, że wypadek zaistniał z jego winy. Idąc dalej, należy wskazać, że w zależności od skutków wypadku o odszkodowanie może ubiegać się bezpośrednio sam poszkodowany lub jego rodzina. O odszkodowania z OC pojazdu sprawcy może ubiegać się bezpośrednio osoba, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała, jak również najbliższa rodzina po śmierci ofiary wypadku.

Obrażenia ciała i zwrot kosztów leczenia

Odszkodowanie zostanie wypłacone osobie, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała oraz poniosła w związku z tym dodatkowe koszty. Poszkodowanemu należy się wypłata zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała oraz zwrot wszelkich kosztów mających związek z leczeniem powypadkowym. Poszkodowany może starać się o zwrot utraconych korzyści lub utraconego dochodu. W sytuacji  stwierdzonej niezdolności do pracy, która powstała na skutek wypadku poszkodowanemu należy się renta od zakładu ubezpieczeń.  

W przypadku śmierci poszkodowanego na skutek wypadku o odszkodowanie mogą starać się najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Do najbliższych członków rodziny z dużym uproszczeniem można zaliczyć:

  • małżonków, 
  • rodziców, 
  • dzieci, 
  • rodzeństwo, 
  • dziadków i wnuki zmarłego 

Katalog uprawnionych jest otwarty, w związku z tym o odszkodowanie może wystąpić nie tylko osoba spokrewniona ze zmarłym. Każdy z członków rodziny w tej sytuacji osobno występuje do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie, gdyż każdy z nich ma osobne roszczenie do zakładu ubezpieczeń. Zatem o odszkodowanie w związku z zaistnieniem wypadku komunikacyjnego może ubiegać się poszkodowany lub jego rodzina, o ile samego poszkodowanego nie uznano za wyłącznie sprawcę wypadku.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00