Renta wyrównawcza z pzu przysługuje na określonych warunkach

Czym jest i w jakich przypadkach przysługuje renta wyrównawcza z PZU?

Każdy wypadek, w którym doszło do obrażeń wiąże się z koniecznością poddania się uciążliwemu i często długotrwałemu leczeniu. Pobyt w szpitalu i późniejsze leczenie to nie tylko wysokie koszty. W czasie leczenia, a często również po jego zakończeniu, poszkodowany nie ma możliwości kontynuowania swojej działalności zarobkowej. Nie ma znaczenia, czy jest to praca na etacie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy praca w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Wówczas każda osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia z tego tytułu odszkodowania a na przyszłość renty wyrównawczej.

Podstawa wypłacania renty wyrównawczej

Kiedy wskutek doznanych obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia stałeś się osobą częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy, przysługuje Ci renta wyrównawcza. Podstawą do sprecyzowania roszczeń w tym zakresie jest art. 444 § 2 k.c. Renta ma na celu wyrównanie różnicy w dochodzie w przypadku jego zmniejszenia. Może ona zostać przyznana na określony czas lub na stałe. Wysokość takiej renty to różnica pomiędzy dochodami, jakie uzyskiwałeś przed wypadkiem, a zarobkami jakie uzyskujesz po wypadku.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do pracy jest orzeczenie o niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS. W przypadku niepełnosprawności możesz przedstawić orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Z treści tych orzeczeń wynika:

 • Czy zostałeś uznany za osobę częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy
 • Jaki stopień niepełnosprawności ustalono
 • Czy niezdolność lub niepełnosprawność została orzeczona okresowo, czy na stałe

Domagając się takiej renty musisz wykazać również wysokość uzyskiwanych przed wypadkiem dochodów. W tym celu przedstawiasz:

 • zaświadczenie od pracodawcy
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • dokumentację księgową w przypadku prowadzenia działalności

Poza wynagrodzeniem zasadniczym za podstawę do tej renty przyjmuje się stałe elementy wynagrodzenia. Należą do nich:

 • premia
 • dodatki
 • nagrody
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • dodatkowe wynagrodzenie z innych źródeł

Tak obliczone dochody pomniejszamy o świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS oraz inne dochody uzyskiwane po wypadku. Wysokość tych świadczeń również należy udokumentować przedstawiając decyzje o przyznanych zasiłkach lub decyzje rentowe.

Sposoby obliczania wysokości renty wyrównawczej

Obliczenie wysokości renty nie nastręcza większych trudności, gdy ustalona została całkowita niezdolność do pracy. W przypadku kiedy nie wypracowałeś wymaganego okresu składkowego – pomimo orzeczenia niezdolności do pracy – nie przysługuje Ci renta z ZUS. Wtedy ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty renty. Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy wskazuje, że zachowałeś częściowe możliwości zarobkowe. W takiej sytuacji – jednak nie jest to regułą — ubezpieczyciel po wyliczeniu renty wyrównawczej może dokonać jej obniżenia. Jest to potrącenie z tytułu zachowanych możliwości zarobkowych. Przeważnie ubezpieczyciel określa Twoje zachowanie zdolności do pracy. Kwota potrącenia wyliczana jest procentowo.

Szczególne przypadki ustalenia renty

Istnieją sytuacje, kiedy do wypadku dochodzi w okresie dzieciństwa czy kontynuowania nauki, a stan zdrowia po wypadku uniemożliwia podjęcie pracy. Wtedy rentę wylicza się na podstawie hipotetycznego wynagrodzenia, jakie mógłbyś osiągnąć, gdyby do wypadku nie doszło. Można oprzeć się na przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach pracowników w porównywalnej grupie zawodowej, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia GUS lub minimalnego wynagrodzenia. Należy tu brać pod uwagę realne możliwości uzyskania dochodów.
Wysokość tej renty uzależniona jest od wielu czynników, takich jak:

 • wykształcenie,
 • zdobyte kwalifikacje
 • ukończone kursy
 • Ustanie prawa do renty

Ustanie prawa do renty

Ubezpieczyciel zobowiązując się do wypłacania renty wyrównawczej za datę graniczną wypłaty świadczenia przyjmuje z reguły osiągnięcie wieku emerytalnego. Jednak fakt osiągnięcia wieku emerytalnego nie przesądza o zaprzestaniu płatności renty. Możesz wtedy wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę renty w wysokości różnicy pomiędzy emeryturą hipotetyczną a faktycznie otrzymywaną z ZUS. Poznaj swoje prawa i nie rezygnuj z dochodzenia roszczeń, jakie Ci przysługują.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.22

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć, w jakich przypadkach przysługuje?

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich przypadkach przysługuje?

Sprawdzamy w jakich przypadkach najbliżsi mogą starać się o zadośćuczynienie za śmierć? Jak starać się o takie środki? Co jest...

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów... Helpfind - Dziedziczenie OFE, potrzebne dokumenty

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz

Coraz więcej osób wie, że możliwe jest dziedziczenie OFE. Ale jak się starać o środki emerytalne? Dzisiaj bliżej o procedurze...

Wypadek za granicą odszkodowanie -... Helpfind - Wypadek za granicą odszkodowanie

Wypadek za granicą odszkodowanie - na jakich zasadach jest wypłacane

Wypadek za granicą odszkodowanie będzie przysługiwać na innych zasadach, jeśli miałby on miejsce w Polsce. Procedury są nieco bardziej skomplikowane...

Odszkodowanie za złamany nos w... Helpfind - Odszkodowanie za złamany nos w jakich przypadkach mogę się starać?

Odszkodowanie za złamany nos w jakich przypadkach mogę się starać?

Najczęściej odszkodowanie za złamany nos jest wypłacane w przypadku wypadków komunikacyjnych. Najprostszym do zdiagnozowania objawem uszkodzenia nosa, nawet przez osobę...