odszkodowanie po wypadku w pracy - co ci się należy?

Odszkodowanie po wypadku w pracy

ile uzyska poszkodowany?

Pomimo coraz większej świadomości dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wciąż dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń w wielu firmach. Warto wówczas wiedzieć na jaką pomoc może liczyć poszkodowany.

Jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy?

Nie każde zdarzenie, które miało miejsce w pracy zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Zgodnie z definicją zawartą ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się:

 • Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć.

 • Zdarzenie które nastąpiło w związku z pracą, także podczas wykonywania zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.

 • Zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania tych poleceń bez polecenia lub w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

Jedynie wówczas, kiedy zostaną spełnione wszystkie przesłanki zawarte w powyższej definicji będzie można mówić o wypadku przy pracy, a tym samym poszkodowany będzie miał prawo do wszystkich świadczeń, w tym odszkodowanie po wypadku w pracy.

Na co może liczyć poszkodowany w zakładzie pracy

Osobie, która uległa nieszczęśliwemu zdarzeniu podczas wykonywania obowiązków przysługują świadczenia w postaci:

 • jednorazowego odszkodowania, o które poszkodowany może ubiegać się z ZUS po zakończonym leczeniu.Wysokość jednorazowego odszkodowania oblicza się biorąc pod uwagę wysokość orzeczonego stałego lub długotrwałego uszczerbku zdrowiu oraz kwotę przysługującą za jeden procent uszczerbku; obecnie jest to 809 zł.

 • zasiłku chorobowego

 • świadczenia rehabilitacyjnego

 • zasiłku wyrównawczego

 • renty z tytułu niezdolności do pracy

 • renty szkoleniowej

 • dodatku pielęgnacyjnego

 • zwrotu kosztów opieki medycznej

Należy zwrócić uwagę, że niektóre świadczenie należą się także rodzinie osoby poszkodowanej. Dotyczy to jednak szczególnej sytuacji. Jeżeli dojdzie do śmiertelnego wypadku przy pracy najbliżsi także mogą liczyć na świadczenia w postaci:

 • jednorazowego odszkodowania

 • renty rodzinnej

 • dodatku do renty rodzinnej

 • pokrycia kosztów pogrzebu

Świadczenia dodatkowe od pracodawcy

Wymienione powyżej świadczenia stanowią główną i podstawową pomoc, na jaką może liczyć poszkodowany lub najbliżsi członkowie rodziny (gdy doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym). Warto jednak wiedzieć, że o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie możemy ubiegać się także od pracodawcy, który zatrudniał poszkodowanego pracownika. Świadczenia te mają charakter dodatkowy w stosunku do tych wypłacanych przez ZUS. Oznacza zakład pracy wypłaca te świadczenia tylko w przypadku, gdy odszkodowanie z ZUS nie jest wystarczające.

W przypadku, kiedy nie chcemy dochodzić odszkodowanie od pracodawcy warto dowiedzieć się, czy miał on zawartą polisę OC w dniu zdarzenia, która obejmowała ochroną ubezpieczeniową wypadki przy pracy. Wówczas świadczenia zostaną wypłacone przez ubezpieczyciela, nie zaś bezpośrednio przez pracodawcę. Po uzyskaniu numeru polisy oraz nazwy właściwego TU powinniśmy zgłosić szkodę. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć podstawowe dokumenty związane z wypadkiem, a więc:

 • protokół powypadkowy,
 • dokumentację z policji lub prokuratury, jeśli prowadzono postępowanie,
 • protokół pokontrolny z Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli taki został sporządzony,
 • dokumentację medyczną związaną z leczeniem powypadkowym.

W przypadku śmierci bliskiej osoby w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia warto dostarczyć dokumenty potwierdzające więź łączącą zmarłego z członkami rodziny. Mogą to być oświadczenie osoby uprawnionej, w którym opisze ona relacje ze zmarłym, wspólne zdjęcia, czy także dokumentacja od psychologa, psychiatry w związku z podjętym leczeniem po śmierci najbliższego członka rodziny.

Jakie kwoty wypłaca ubezpieczyciel?

Wypłata odszkodowania jest ściśle związana z kosztami, jakie poniósł poszkodowany pracownik w związku z podjętym leczeniem. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych, koszty opieki ze strony osób trzecich. Warto jednak pamiętać, że każdy koszt musi zostać udokumentowany. Poszkodowany pracownik powinien zbierać wszystkie paragony, rachunki czy faktury związane z leczeniem.

Wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest zróżnicowana. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę wiele czynników, przede wszystkim charakter doznanych obrażeń, długość leczenia, rokowania na przyszłość, wiek poszkodowanego. Dzięki temu ubezpieczyciel może ocenić wpływ na dalsze życie i zdrowie poszkodowanego. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, w związku z tym nie można z góry przewidzieć konkretnej kwoty, jaka zostanie wypłacona. Brak tutaj ścisłych stawek, jak w przypadku odszkodowania, czy zwrotu kosztu leczenia. Wynika tp wprost z natury zadośćuczynienia. Jest ono przyznawane za straty niematerialne, takie jak ból, cierpienie i inne krzywdy. Podkreślenia wymaga także fakt, iż w przypadku uznania, iż wyłączną przyczyną pechowego wydarzenia było zawinienie po stronie poszkodowanego pracownika świadczenia nie zostaną wypłacone.

Jak można zatem, zauważyć, każdy poszkodowany może domagać się bardzo wielu świadczeń. Co ważne, przyznanie jedno świadczenia nie wpływa na pozostałe. Zatem jedna osoba - jeżeli zachodzi taka potrzeba - może otrzymywać kilka różnych świadczeń. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co i w jakiej kwocie nam przysługuje, powinniśmy zgłosić się po fachową pomoc prawną. Wówczas będziemy mieć pewność, że otrzymaliśmy pełne odszkodowanie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także

Wypadek w pracy ile może... Helpfind - Wypadek w pracy

Wypadek w pracy ile może uzyskać poszkodowany?

Wypadek w pracy jest zwykle bardzo trudną sprawą dla pracownika. Może on jednak ubiegać się o odszkodowanie, które wyrówna wszelkie...

Wypadek w drodze z pracy... Helpfind - Wypadek w drodze z pracy

Wypadek w drodze z pracy - co musi wiedzieć poszkodowany

Wypadek w drodze z pracy - jest jednym z wielu, z którym spotykamy się na co dzień. Słyszymy lub czytamy...

Wypadek na drodze co musi... Helpfind - Wypadek na drodze co musi wiedzieć kierowca

Wypadek na drodze co musi wiedzieć poszkodowany kierowca

Wypadek na drodze może być dla kierowcy bardzo stresującym zdarzeniem. Wystarczy jednak wiedzieć, jak zachować się po wypadku lub kolizji...

Zaniżony kosztorys - jakie masz... Helpfind - Zaniżony kosztorys - jakie masz możliwości jako poszkodowany?

Zaniżony kosztorys - jakie masz możliwości jako poszkodowany?

Częstym problemem osób poszkodowanych jest zaniżony kosztorys. Ubezpieczyciele mają różne sposoby na niewłaściwą wycenę. Warto jednak wiedzieć, że poszkodowany nie...