odszkodowanie za wypadek w rolnictwie dla gospodarza

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, kiedy przysługuje właścicielowi

W związku z wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym może dojść do wypadku. Rolnik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Warto zacząć od tego, kiedy można mówić o wypadku rolniczym. Za wypadek w rolnictwie uważa się:

 • Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.
 • Zdarzenie, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
 • Zdarzenie, które pozostaje w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Czym jest OC rolnicze?

Każdy rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników. Obowiązek kupna polisy powstaje w dniu, w którym rolnik staje się właścicielem danego gospodarstwa.

Ubezpieczeniem OC rolników objęte są:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez rolnika i osoby pracujących w jego gospodarstwie rolnym.
 • szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów rolniczych, które nie są objęte ubezpieczeniem OC komunikacyjnym,
 • szkód, do których doszło podczas pracy urządzeń i maszyn rolniczych.

Bardzo ważne dla odpowiedzialności jest fakt, iż szkoda winna powstać w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego i wykonywanych w nich pracach. Wyklucza to zatem szkody, do których doszło podczas czynności dokonywanych podczas czasu wolnego.

Nie jest istotne, gdzie doszło do szkody. Może to się stać podczas koszenia łąki, czy na terenie samego gospodarstwa - wówczas odszkodowanie należy się zawsze. Nie będzie się tak działo, gdy do wypadku dojdzie np.: podczas grilla ze znajomymi.

Odszkodowanie nie tylko za szkody na mieniu

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje, jeżeli rolnik lub osoba u niego pracująca wyrządzi szkodę na osobie. Do takich szkód należą:

Wówczas również ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie z OC rolnika.

Należy wskazać, iż podstawą zatrudnienia nie musi być np. umowa o pracę czy umowa zlecenia. Praca może polegać na bezpłatnej pomocy sąsiedzkiej. Dla obowiązku wypłaty odszkodowania za wypadek w rolnictwie ważne jest, żeby poszkodowana osoba pracowała na rzecz tego gospodarstwa. Dotyczy to również samego właściciela - rolnika. Jemu również będzie przysługiwało odszkodowanie. Tutaj także szkoda musi nastąpić podczas pracy w jego gospodarstwie.

Potrzebne dokumenty

Odpowiedzialność za wypadek w rolnictwie opiera się na zasadzie winy, zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. To oznacza, że należy wskazać winne osoby zobowiązane do naprawienia szkody.

Należy także dostarczyć dokumenty w których wskazana jest winna osoba. Musi być w nich zawarty także opis naruszenia przepisów. Do takich dokumentów należą:

 • oświadczenia sprawcy,
 • dokumentacji medycznej,
 • protokołu KRUS,
 • karty wyjazdowej z pogotowia,
 • zdjęć miejsca zdarzenia,
 • zdjęć wskazujących na zły stan techniczny maszyny

W przypadku szkody na osobie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie może objąć w szczególności zgłoszenie następujących roszczeń do ubezpieczyciela:

 • zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie;
 • odszkodowanie za koszty związane z leczeniem;
 • renty na zwiększone potrzeby, renty wyrównawczej.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej roszczenie może stanowić:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie;
 • stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej;
 • zwrot kosztów pogrzebu;
 • renta alimentacyjna.

Roszczenie należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z zawarta przez rolnika polisą. Po zgłoszeniu szkody każdy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o powstaniu szkody.Termin ten może być wydłużony.

Dzieje się tak, gdy wystąpi konieczność dokładniejszego wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na wypłatę odszkodowania. Niestety w praktyce zdarza się, iż niektóre zakłady ubezpieczeń stosują interpretacje prawne niekorzystne dla samych poszkodowanych. Zachęcamy do korzystania z usług firm odszkodowawczych. W ten sposób otrzymasz szczegółowe informacje na temat przysługujących uprawnień.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie co obejmuje rolnicze OC?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie co obejmuje rolnicze OC?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe związane ze zniszczeniem, uszkodzeniem mienia bez względu na...

Auto zastępcze z oc sprawcy... Helpfind - Auto zastępcze z oc sprawcy kiedy przysługuje poszkodowanemu?

Auto zastępcze z oc sprawcy kiedy przysługuje?

Auto zastępcze z oc sprawcy przysługuje Ci od dnia zgłoszenia szkody w pojeździe. Poznaj kryteria rozliczenia samochodu zastępczego i zasady...

Wypadki w rolnictwie - kto... Helpfind - Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie - kto i kiedy wypłaca odszkodowanie?

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą szereg zagrożeń. Wypadki w rolnictwie są bardzo częste. Osobami poszkodowanymi są zarówno dorośli,...

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje oc rolnika

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje oc rolnika

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje osobom, które doznały szkody lub uszczerbku na zdrowiu przebywając na terenie gospodarstwa rolnego. Winę...