Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie dla osób pracujących w gospodarstwie

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie co obejmuje rolnicze OC?

To, za jakie rodzaje szkód osoba poszkodowana może, ubiegać się o odszkodowanie z rolniczej polisy odpowiedzialności cywilnej określa treść art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawodawca w sposób precyzyjny określił krąg osób ponoszących odpowiedzialność za powstanie szkody.

Komu należy się odszkodowanie z OC rolnika?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje wyłącznie w sytuacji, kiedy możemy wykazać zawinione działanie lub zaniechanie:

  • rolnika, osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
  • osoby pracującej w gospodarstwie rolnym

Kolejną niezbędną ustawową przesłanką, jaka musi zostać zrealizowana, to wyrządzenie szkody w związku z posiadaniem przez ubezpieczonego rolnika gospodarstwa rolnego. Następstwem wspomnianego działania lub zaniechania może być:

  • śmierć,
  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia bądź też utrata,
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia

Co, gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

W kontekście szkód osobowych oraz sytuacji wypadkowych ustawodawca, wskazując na możliwe zawinione czyny, jakich może dopuścić się sprawca, nie ogranicza ich wyłącznie do działania rozumianego jako przejaw aktywności, w postaci wykonywania pracy. Przedmiotowa regulacja dopuszcza również zaniechanie ze strony sprawcy. Wspomniane zaniechanie w gospodarstwie rozumiane jest jako zaniedbanie. Sprowadzić należy to do braku zabezpieczenia i utrzymania sprzętu rolniczego oraz budynków inwentarskich, a także wszelkich instalacji usprawniających pracę w odpowiednim stanie technicznym gwarantującym możliwość wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezagrażający życiu i zdrowiu osób pracujących. Oraz tych przebywających na terenie gospodarstwa rolnego.

Niewywiązanie się z obowiązków ciążących na posiadaczu gospodarstwa, poprzez niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt np. z zaleceniami KRUS w zakresie bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich, skutkować może wypadkiem. Do wyrządzenia szkody majątkowej lub spowodowania obrażeń ciała nie jest konieczny fizyczny udział w zdarzeniu posiadacza gospodarstwa, lub osoby wyznaczonej do opieki, a także tej wyznaczonej do nadzoru nad zwierzętami.

Na tym etapie analizy należy stwierdzić, że do uzyskania świadczenia odszkodowawczego, nie jest wcale konieczne, żeby do wypadku doszło w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, lecz wystarczy, by szkoda pozostawała w związku przyczynowym z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Daje to możliwość poszkodowanemu do walki o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie i dochodzenia roszczeń w sytuacjach, kiedy do wyrządzenia szkody doszło w okolicznościach, których nie można zakwalifikować jako typowe dla prowadzenia gospodarstwa rolnego tj. praca przy chowie zwierząt lub uprawie gruntów i zbiorze płodów rolnych.

KRUS również wypłaci odszkodowanie

Osoby poszkodowane mogą doznać szkody na osobie lub majątkowej w związku z utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia bez względu na to, kto swoim zachowaniem lub zaniechaniem wyrządził szkodę. Również innej osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującej w gospodarstwie rolnym.

Odnosząc się do rodzajów szkód, jakie mogą powstać w gospodarstwie rolnym, należy stwierdzić, iż w większości są to szkody na osobie, związane z powstaniem obrażeń ciała. Z uwagi na specyfikę wypadków w rolnictwie oraz fakt, iż zazwyczaj na miejsce zdarzenia nie jest wzywana policja a jedynymi świadkami wypadku są jednocześnie osoby uczestniczące w zdarzeniu, często ze sobą spokrewnione. Dlatego też zakład ubezpieczeń każdorazowo przeprowadza wywiad środowiskowy na miejscu zdarzenia w celu zweryfikowania okoliczności wypadku. Z przedmiotowego wywiadu każdorazowo sporządzany jest protokół przedkładany następnie do podpisu odpowiednio sprawcy zdarzenia, osobie poszkodowanej, a także ewentualnym świadkom wypadku.

Osoba poszkodowana, w przypadku podleganiu ubezpieczeniu emerytalnym rolników, powinna również zadbać o zgłoszenie faktu uczestnictwa w wypadku w gospodarstwie do KRUS. Jest to niezbędne do uzyskania ewentualnej jednorazowej wypłaty świadczenia odszkodowawczego, wypłacanego na podstawie stosownego protokołu, zawierającego wszelkie informacje o okolicznościach i przyczynach wypadku. Stanowiąc tym samym rodzaj notatki policyjnej z miejsca zdarzenia uwiarygodniający sam wypadek.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek samochodowy ile... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy ile uzyskasz za szkodę całkowitą?

Odszkodowanie za wypadek samochodowy ile uzyskasz za szkodę całkowitą?

Gdy chodzi o odszkodowanie za wypadek samochodowy ile można uzyskać, zadaje sobie spora liczba kierowców. Podpowiadamy, co zrobić by zyskać...

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, kiedy przysługuje właścicielowi

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie Kiedy przysługuje właścicielowi

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie należy się każdej osobie poszkodowanej w wyniku działania gospodarstwa rolnego. Dotyczy to także właściciela gospodarstwa....

Wypadki w rolnictwie - kto... Helpfind - Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie - kto i kiedy wypłaca odszkodowanie?

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą szereg zagrożeń. Wypadki w rolnictwie są bardzo częste. Osobami poszkodowanymi są zarówno dorośli,...

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje oc rolnika

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje oc rolnika

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje osobom, które doznały szkody lub uszczerbku na zdrowiu przebywając na terenie gospodarstwa rolnego. Winę...