Odszkodowanie za złamaną nogę dla każdego poszkodowanego

Odszkodowanie za złamaną nogę za jakie zdarzenia mogę się starać?

Kodeks cywilny w art. 415 stanowi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Orzecznictwo i doktryna określiła dodatkowo, że aby starać się odszkodowanie, wypadek nie musi wydarzyć się wyłącznie na skutek czyjeś winy, ale może być on także wynikiem czyjegoś zaniechania. Oznacza to, że sprawca wypadku nie musi spowodować wypadku świadomie, ale może go spowodować na skutek swojego zaniechania – np. nieodśnieżenia chodnika.

Wypłata odszkodowania za złamaną nogę- kiedy przysługuje?

W przypadku złamania nogi w jakimkolwiek wypadku, będącym następstwem czynu niedozwolonego – czyli czynu będącego złamaniem przez kogoś obowiązujących go przepisów prawa, bądź nie wykonania ciążących na nim obowiązków możemy starać się o odszkodowanie. Brak jest możliwości wymienienia wszystkich zdarzeń, których przyczyną jest czyn zabroniony, za który należne jest odszkodowania.

Jako typowe przykłady takich zdarzeń można wymienić: wypadki komunikacyjne- czyli wszystkie zdarzenia mające związek z ruchem pojazdów. Zaznaczyć należy, że praktycznie za każdy wypadek, w którym udział bierze pojazd mechaniczny, ktoś musi ponosić odpowiedzialność. Ruch pojazdów jest bardzo dokładnie prawnie uregulowany zarówno w ustawie prawo o ruchu drogowym jak i w innych ustawach, które regulują np. ruch pojazdów specjalnych. Dlatego też ustalenie osoby odpowiedzialnej za takie zdarzenie jest stosunkowo najprostsze podobnie jak uzyskanie z tego tytułu odszkodowania.

Niemniej jednak mogą pojawić się problemy w ustaleniu faktycznych okoliczności, w których doszło do wypadku. Przy braku świadków wypadku, sprzecznych ze sobą wersji wypadku przedstawianych przez jego uczestników dla Policji koniecznym może okazać się powołanie dodatkowych dowodów, w tym wypowiedzenie się przez biegłych sądowych. W takich sytuacjach z uwagi na zawiłość procedur postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję najlepiej od początku korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Dodatkowo profesjonalny pełnomocnik może pomóc w uniknięciu przypisania nam winy za spowodowanie wypadku, w przypadku nieznajomości przez nas przepisów prawa.

Upadki na nieodśnieżonym, śliskim, nierównym chodniku i schodach

Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach wynika, że obowiązek odśnieżania chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, należy do właściciela nieruchomości. Zaznaczyć należy, że samo nieodśnieżenie chodnika, czy też nie zabezpieczenie przed nadmierną śliskością nie jest oczywistą przesłanką do uzyskania odszkodowania. Przede wszystkim w takich sytuacjach konieczne jest ustalenie właściciela posesji do której przylega chodnik oraz wykazanie jego odpowiedzialności za nasz upadek, przy jednoczesnym wykazaniu, że wypadek nie wydarzył się na skutek naszej nieostrożności – np. używania obuwia nieadekwatnego do warunków atmosferycznych, poruszanie się pod wpływem alkoholu, itp.

Postępowanie dowodowe w tego typu przypadkach bardzo często okazuję się skomplikowanie. Nierzadko konieczne będzie przekazanie oświadczeń bezpośrednich świadków wypadku, odtworzenie warunków atmosferycznych panujących w dniu wypadku oraz wykazanie winy – czy też zaniechania właściciela posesji. Dodatkowym problemem może okazać się ustalenie faktycznego właściciela posesji do której przylega chodnik - co szczególnie często nastręcza problemów w dużych miastach oraz nieruchomościach, które są wynajmowane. Zaznaczyć ponadto należy, że właściciel posesji do której przylega chodnik nie ma prawnego obowiązku udzielenia odpowiedzi na złożone roszczenia. Możliwe więc, że korespondencja kierowana przez profesjonalnego pełnomocnika, będzie niezbędna do wymuszenia na właścicielu posesji udzielenia odpowiedzi.

Wypadki przy pracy

Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie za złamaną nogę

W przypadku doznania złamania nogi w wyniku powyższych okoliczności przysługuje nam jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy. Jednocześnie w przypadku gdy wypadek wydarzył się na skutek działania, lub braku działania pracodawcy można domagać się od niego dalszych świadczeń z tytułu wypadku. Koniecznym jest tu nie tylko wykazanie pracodawcy jego winy za to, że doszło do wypadku, ale również wyegzekwowanie od pracodawcy należnych świadczeń w sytuacji, gdy nie będzie chciał ich dobrowolnie przekazać.

Jednym z najważniejszych dowodów w takim postępowaniu jest protokół ustalający przebieg i przyczyny wypadku przy pracy sporządzany po każdym wypadku. Dlatego też koniecznym jest dołożenie wszelkich starań aby treść protokołu była zgodna z faktycznymi okolicznościami wypadku. Niestety treść protokołu sporządzanego na zlecenie pracodawcy może odbiegać od okoliczności wypadku i umniejszać odpowiedzialność pracodawcy za jego spowodowanie. W przypadku braku zgody pracodawcy na zmianę treści protokołu niezgodnego z prawdą, istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pamiętajmy, że w sytuacji uznania wypadku za wypadek przy pracy, nawet w przypadku odmowy wypłaty jednorazowego odszkodowania przez ZUS, przy ustaleniu odpowiedzialności za jego spowodowanie po stronie pracodawcy, istnieje możliwość domagania się odszkodowania od pracodawcy.

Wypadki przy pracy rolniczej

Skutkiem wypadków, do których dochodzi w trakcie prac przy pracach rolniczych są nierzadko najpoważniejsze obrażenia ciała jak złamania, czy amputacje. O ile obowiązkiem w takich sytuacjach jest powiadomienie policji o wypadku, to nie zawsze jest to wykonywane i nie zawsze ustala się okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Mają również miejsce sytuacje, gdy poszkodowani są zawożeni do szpitala przez świadków, bądź osoby najbliższe i brak jest wtedy potwierdzenia okoliczności wypadku przez sanitariuszy z karetki pogotowia.

Dlatego też protokół sporządzony przez KRUS w sprawie ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku jest bardzo często jedynym urzędowym dokumentem obrazującym okoliczności wypadku. Jednakże taki protokół sporządzany jest wyłącznie w sytuacji gdy osoba poszkodowana jest płatnikiem KRUS i domaga się wypłaty jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy rolniczej.

Podobnie jak przy wypadku przy pracy, w przypadku wykazania winy pracodawcy za spowodowanie wypadku, tak również w przypadku wykazania winy za spowodowanie wypadku w pracy rolniczej po stronie właściciela gospodarstwa rolnego, możemy dochodzić od niego świadczeń odszkodowawczych. Każdy właściciel gospodarstwa rolnego jest prawnie zobowiązany do posiadania polisy OC. Dlatego też w przypadku, gdy na skutek winy właściciela gospodarstwa rolnego doznamy złamania nogi, odszkodowania będziemy dochodzić od jego ubezpieczyciela, a nie jego samego. Jest to o tyle istotna okoliczność, że zasadność zgłoszonych roszczeń będzie oceniana przez profesjonalny podmiot, który zna wszystkie podstawy do wydania odmowy wypłaty odszkodowania.

Niezbędna pomoc kancelarii odszkodowawczej

Niezależnie od powyższych przykładów, w których może dojść do złamania nogi, jeśli doznamy urazu w innym wypadku za który odpowiedzialność ponosi osoba, która przez to złamała prawo, czy też nie dopełniła swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, również możemy starać się o odszkodowanie.

Najlepszym sposobem na weryfikację możliwości dochodzenia odszkodowania za złamanie nogi jest analiza okoliczności, w których doszło do wypadku przez profesjonalnego pełnomocnika – możliwie najwcześniej od wypadku. Profesjonalne przygotowanie roszczeń, ich udokumentowanie oraz uzasadnienie, niewątpliwie znacząco zwiększy szanse na uzyskanie odszkodowania. Natomiast podjęcie próby samodzielnego działania może skutkować popełnieniem nieświadomych błędów, których nie da się naprawić w przyszłości, a które wykluczą możliwość dochodzenia odszkodowania.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Odszkodowanie za SPAM - czy... Helpfind - Odszkodowanie za SPAM - czy mogę się ubiegać

Odszkodowanie za SPAM - czy mogę się ubiegać

My, użytkownicy Internetu nie zdajemy sobie sprawy, że możemy uzyskać odszkodowanie za SPAM. Cały proces nie jest skomplikowany, a świadomość...

Odszkodowanie za złamaną nogę -... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się o nie starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę należy się nie tylko ofiarom wypadków komunikacyjnych, ale również zwykłych przypadków dnia codziennego. Do złamania nogi...

Odszkodowanie za złamaną rękę -... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną rękę

Odszkodowanie za złamaną rękę - odpowiedzialność sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za złamaną rękę jest jednym z najczęściej wypłacanych odszkodowań dla osoby poszkodowanej. Do złamań kończyny górnej dochodzi najczęściej podczas...

Odszkodowanie za złamany nos w... Helpfind - Odszkodowanie za złamany nos w jakich przypadkach mogę się starać?

Odszkodowanie za złamany nos w jakich przypadkach mogę się starać?

Najczęściej odszkodowanie za złamany nos jest wypłacane w przypadku wypadków komunikacyjnych. Najprostszym do zdiagnozowania objawem uszkodzenia nosa, nawet przez osobę...