Wypadek w szkole nie musi sprawiać poszkodowanemu uczniowi niedogodności

Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Dziecko i jego wypadek w szkole to dla rodziców wielki stres. Ważne jest leczenie dziecka ale i posiadanie wymaganych dokumentów dla ubezpieczyciela, warunkujących przyjęcie odpowiedzialności i wypłatę świadczenia. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w paragrafach 40-56 wskazuje jasno czynności niezbędne do wykonania i przestrzegania przepisów w przypadku wypadku dziecka w szkole.

Kto musi zostać powiadomiony o wypadku?

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych paragrafach, przyjmuje się przepisy dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Gdy dojdzie do zdarzenia na terenie szkoły z udziałem ucznia, musi zostać wezwane pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadomieni muszą być jego rodzice (opiekunowie), organ prowadzący szkołę lub placówkę, rada rodziców, społeczny inspektor pracy, pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołany zostaje przez dyrektora szkoły, zespół powypadkowy, badający zdarzenie i mający obowiązek przedstawić protokół powypadkowy, który przekazany zostaje rodzicom niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.

Na odwołanie się od ustaleń zawartych w protokole jest 7 dni. Odwołać się można ustnie lub pisemnie do przewodniczącego zespołu. Wówczas trwają ponowne ustalenia. Organ prowadzący szkołę, może powołać nowy zespół badający zdarzenie. Określenie „wypadek w szkole” musi zawierać w sobie trzy wyznaczniki:

  • pod opieką szkoły zdarzenie nagłe
  • przy udziale przyczyny zewnętrznej
  • w wyniku których u ucznia doszło do urazu czy jego śmierci

Jakie dokumenty będą potrzebne, by uzyskać odszkodowanie

Każde pozostawienie dziecka pod opieką szkoły, powoduje jej pełną odpowiedzialność, a gdy tej wykaże się uchybienia w zapewnieniu bezpieczeństwie ucznia, można ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od szkoły. Gdy dojdzie do urazu, znając numer polisy z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej w szkole, oraz nazwę ubezpieczyciela zgłaszamy roszczenie. Formy są dowolne: pisemna, telefoniczna, przez formularz elektroniczny. Do zgłoszenia dołącza się:

  • dokumentację medyczną z udzielonej pierwszej pomocy, dalszego leczenia
  • protokół powypadkowy
  • kserokopię legitymacji szkolnej
  • oryginały rachunków za leczenie w związku z przedmiotowym zdarzeniem

Ważne, aby wcześniej zapoznać się z wysokością, na którą opiewa polisa, ogólnymi warunkami ubezpieczenia, celem poznania wyłączeń od zawartej polisy NNW. Ubezpieczyciel przy pomocy tabeli oceny procentowej, wypłaca określony procent sumy ubezpieczenia za każdy procent poniesionego uszczerbku na zdrowiu. W niektórych przypadkach, ubezpieczyciel może powołać komisję lekarską określającą poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Pamiętajmy, że ubezpieczenie dzieci w szkole jest dobrowolne i mamy wybór wybrania dogodnego dla naszego dziecka ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Gdzie musisz się zgłosić po... Helpfind - Gdzie musisz się zgłosić po spadek po rodzicach i inne świadczenia?

Gdzie musisz się zgłosić po spadek po rodzicach i inne świadczenia?

Aby uzyskać spadek po rodzicach należy przede wszystkim ustalić, czy rodzice pozostawili po sobie testament. To w nim powinni wskazać...

Kiedy należy się odszkodowanie za... Helpfind - Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w szkole

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w szkole

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w szkole należy spełnić konkretne warunki. Musi dojść do wypadku w szkole. Uczeń musi mieć...

Wypadek w szkole odszkodowanie dla... Helpfind - Wypadek w szkole odszkodowanie

Wypadek w szkole odszkodowanie dla poszkodowanego ucznia

Wypadek w szkole odszkodowanie będzie stanowić dla poszkodowanego ucznia formę rekompensaty, której doznał, gdy przebywał na terenie szkoły. Wypłata świadczenia...

Miałeś wypadek? Sprawdź, kto powinien... Helpfind - Miałeś wypadek? Sprawdź, kto powinien wypłacić Ci odszkodowanie

Miałeś wypadek? Sprawdź, kto powinien wypłacić Ci należną wypłatę

Odszkodowanie dla osoby poszkodowanej i to kto je wypłaci zależy od kilku czynników. Wypadek, jakiemu ulega ofiara, często wiąże się...